Auction 18
Jan 20, 2020
Israel
 Mevo ktzia 1 gilo Jerusalem.
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

כל המכירה ללא מחירי מינימום!!!

אוטוגרף החיד"א, והבן איש חי. כתב יד הערוך לנר, כתב יד הר״מ פאנעט מדעעש, כתב יד הסבא מסלבודקא, עותקים מיוחסים לשושלת סיגעט, עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר. עותקים וכתבי יד מגדולי האדמורי״ם והרבנים, ועוד. 
The auction has ended

LOT 355:

קמע - סגולה לפרנסה ולהצלחה מהרב הצדיק משה טייטעלבוים. לא ידוע בביבליוגרפית.

Sold for: $225
Start price:
$ 10
Estimated price:
$800 - $1,200
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קמע - סגולה לפרנסה ולהצלחה מהרב הצדיק משה טייטעלבוים. לא ידוע בביבליוגרפית.
נדיר ביותר! סגולה לפרנסה ולהצלחה. שמירה למגפה מרבי משה טייטלבוים מאיהעל. ה"ק יושע ווייס בן משה זכר' זאב, בודאפעסט. [שנות השלושים בקירוב],   הקמיע לא ידוע בביבליוגרפית.

סגולה לשמירה למגיפה בדוק ומנוסה מהרב הצדיק מוהר"ר משה טייטלבוים בעל הישמח משה. בשולי הדף נכתב שמו של המדפיס בבודפסט. אשר שימש אכסניה לצדיקים ובהם מנכדי רבי משה טייטלבוים אבי שושלת סיגעט וסאטמר. 

מפרט: [1] דף בודד, 16X11 ס"מ, נייר ירוק-תכלכל.

מצב: טוב מאוד.