Auction 8
Oct 24, 2018 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
The auction has ended

LOT 152:

מכתבי גאוני אשכנז במלחמתם בעד קיום ברית מילה נגד מגמות הרפורמים - פרנקפורט דמיין, תר"ד

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Estimated price:
$200 - $300
Auction house commission: 0% More details
VAT: On commission only

 "Rabbinische Gutachten über die Beschneidung " [חוות דעת רבנית על ברית המילה], מאת Salomon Abraham Trier [רבי שלמה זלמן בן אברהם טריר]. פרנקפורט דמיין, [תר"ד] 1844. רובו בגרמנית, חלקים נכבדים בעברית.
בשנת תר"ג 1843, פורסם ביומון בפרנקפורט מאמר מאת "ידידי הרפורמה" שבו הטיפו לביטול גמור של מצוות ברית המילה, אחד מן המורים הרפורמים בפרנקפורט יוסף יהלזון (תקל"ז-תרי"א 1777-1851) אף חיבר ספרון בו הוא הציע כי כל מוסד יהודי ימיר את המילה בטקס אחר. "ידידי הרפורמה" קבעו כי מצות 'ברית המילה' היא הסיבה לתמותת תינוקות באותה תקופה. בעקבות הפעילות של החוגים הרפורמים החליטה עיריית פרנקפורט לרשום במרשם האוכלוסין כיהודים גם את אותם ילדים שלא נימולו.
רבה של פרנקפורט רבי שלמה זלמן טריר (תקי"ח-תר"ז 1758-1847) נלחם בכל כוחו במגמה זו, והגיש כמה בקשות למועצת העיר לסגת מכוונתה, מכיוון שעל פי תורת ישראל אין ילד כזה נחשב יהודי. במאבקו על דעת הקהל היהודית והנוצרית גם יחד, החל רבי זלמן טריר יחד עם גאוני פרנקפורט רבי יששכר בער אדלר, ורבי אהרן פולד בעל "בית אהרן", לאסוף חוות דעת של חכמי ישראל ומלומדים יהודיים על חיוניותה של מצוות ברית המילה. בספר זה כינס רבי שלמה זלמן טריר חוות דעת מ-28 כותבים, והוציאו לאור כספר מקיף על הנושא.
בין משתתפי הקובץ שלפנינו מופיעים מכתבים מתלמידי חכמים מפורסמים, כגון: רבי יצחק דוב הלוי במברגר מוירצבורג, רבי שמשון רפאל הירש כשהיה עדיין רב בעמדן, רבי יעקב עטלינגר ה"ערוך לנר" מאלטונה, רבי יעקב צבי מקלנבורג בעל ה"כתב והקבלה", ועוד עשרות רבנים, לצד מלומדים לא אורתודוקסים כגון: יום טוב ליפמן צונץ מברלין, יצחק נח מנהיימר מווינה, ושמואל דוד לוצאטו (שד"ל) מפדואה.
בדף השער: "Als manuskript gedruckt" [נדפס ככתב-יד]. לדברי החוקר הרב ב"ש המבורגר (הישיבה הרמה בפיורדא, חלק ג', עמ' 521) הוגדר הספר ככתב-יד, כדי שלא לפתוח פתח לוויכוח ציבורי בנושא. לדבריו הספר נדפס במספר עותקים מוגבל מאוד עבור הנוגעים בדבר שלידיהם נמסר, ולא נמכר מעולם בחנויות ספרים, למרות שעיתוני התקופה ההיא .סקרו בהרחבה את תוכנו
בכריכה פנימית חותמת בעלים של Rabbiner Dr. E. Munk
XXIV 240 עמ', 19.5 ס"מ. כריכה קדמית מנותקת. החלק החיצון של השדרה חסר. כתמים. מצב בינוני-טוב.


catalog
  Previous item
Next item