Auction 031 Part 2 Online Auction – Jewish and Israeli History, Art and Culture
Jul 27, 2021
8 Ramban St, Jerusalem., Israel

The auction has ended

LOT 241:

Pinchas Grayevsky –"Sefer HaYishuv" / Collection of Booklets Relating the History of the Jewish Community in ...

Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 25%
VAT: 17% On commission only
tags:

Pinchas Grayevsky –"Sefer HaYishuv" / Collection of Booklets Relating the History of the Jewish Community in Jerusalem – Jerusalem, 1930s

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com


"ספר הישוב" / לקט חוברות מאת פנחס גרייבסקי. ירושלים, שנות ה-30 של המאה ה-20.
1. ספר הישוב לחג השמונים לבנין הישוב העברי מחוץ לחומת העיר עי"ק ירושלם ת"ו. מאת פנחס גרייבסקי. דפוס סלומון, ירושלים, תרצ"ט (1938/1939).
בשער: "תולדות השכונות ומיסדיהן מראשית הוסדן מאז הכת"ר ועד היום". כולל 50 לוחות – תמונות דיוקן של אישים בולטים (משה מונטיפיורי, מאיר דיזנגוף, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יהודה טורא, ואחרים) וצילומים של מכתבים ומסמכים שונים.
104 עמ' + [50] לוחות, 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. גיליונות רופפים. חותמות ספריה. פגמים וקרעים קלים בכריכה.
2. תריסר חוברות ודפים לתולדות הישוב בארץ ולזכר אישים ידועי-שם בני הישוב, חלקם מסדרת "מגנזי ירושלים", מאת פנחס גרייבסקי. ירושלים, שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.
החוברות כרוכות יחד. בהן: • חברה קדישא גחש"א הראשית הכללית לעדת האשכנזים (פרושים וחסידים) יצ"ו. • בית הדפוס העברי הראשון בירושלם, "משאת משה ויהודית", לתקופת מאה שנה להוסדו. • לכבוד ולזכרון הבנקיר מר יעקב ואלירו ז"ל, יליד בן יליד ירושלם. • סדר החגיגה לחברת נחלת השבים, ניוארק-ארץ ישראל. • ספורי כתל המערבי מגנזי ירושלם. • ועוד.
יחד עם החוברות כרוכים שני דפים העוסקים בתולדות ר' הלל ריבלין משקלאב.
מספור דפים משתנה, 22.5 ס"מ בקירוב. מצב כללי בינוני-טוב. פגמים, קרעים וכתמים. חוברות רופפות. חותמות ספריה. אחת החוברות חסרה דפים בתחילתה ובסופה, ויתכן שחוברות נוספות אינן שלמות או חסרות עטיפה. הכריכה במצב בינוני. פגמים וקרעים בכריכה.