Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-24129

הפלשתים ותרבותם החומרית. מאת טרודה דותן. 1967. מפות, ציורים, צילומים.


הפלשתים ותרבותם החומרית: 2 מפות, 80 ציורים, 132 תצלומים - מאת טרודה דותן. ירושלים: מוסד ביאליק והחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, תשכ"ז, 1967. [19] עמ', 250 [9] עמ'. כריכה קשה מחופה בד. מפות, ציורים, צילומים, מעט כתמי זמן, חותמת ספרייה, 28 ס"מ. נוספו שער, תוכן עניינים וסיכום באנגלית. מצב טוב-טוב מאוד.