Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-24113

מדרש תנאים על ספר דברים: חוברת ראשונה: סדר דברים עד סוף סדר שופטים. מאת צבי האפפמאנן. 1908. נדיר.

tags: Books

מדרש תנאים על ספר דברים: מלוקט מתוך מדרש הגדול כ"י בית עקד הספרים אשר למלך יר"ה בברלין הבירה ונלוו אליו הערות... - חוברת ראשונה: סדר דברים עד סוף סדר שופטים - מאת צבי האפפמאנן. ברלין: דפוס צבי הירש איטצקאווסקי, 1908. VIII עמ' בגרמנית [הקדמה] + 126 [1] עמ'. כריכה רכה. שער נוסף בגרמנית, דופן פגומה, קרעים בקצוות הכריכה, דפים מצהיבים. מצב בינוני. נדיר.