Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-24095

ספר בן דוד: אגדות התלמוד בלערבי. חלק שני. מאת יוסף גנאסייה. 1910. ערבית יהודית.

tags: Books

ספר בן דוד: אגדות התלמוד בלערבי. מנהם יתעללם בן אדם יראת ה'... קבע עתים לתורה... דינים מתע תשעה באב, ראש השנה, כפור וסוכות. חלק שני – מאת יוסף גנאסייה. תונס: דפוס כאסתרו וחברו, [1910]. [4] ד' + ס"ג ד'. כריכה קשה. ערבית יהודית, הקדמה נוספת בצרפתית. כריכה עטופה, דפים מצהיבים, כתמי זמן. מצב סביר-טוב.