Auction 001
Apr 30, 2020 (your local time)
Israel
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~The auction has ended

LOT 92:

העותק של המקובל הרב מרדכי שרעבי זיע"א

Start price:
$ 500
Auction house commission: 23%
VAT: 17% On commission only

העותק של המקובל הרב מרדכי שרעבי זיע"א
ספר "חיי שלמה" והוא ביאורים וחידושים על מסכתות הש"ס, נדפס בשנת תרפ"ט, העותק שהיה שייך להרה"ק המקובל המפורסם רבי מרדכי שרעבי זיע"א,  
הספר שהתקבל על ידי משמשו בקודש הרב שמואל שמואלי שליט"א - ראש כולל עשרות בשנים, ואף מאושר בכתב ידו, את היותו שייך להרה"ק המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל וזיע"א,  

הספר חיי שלמה להרב חיים שלמה בן ר' שמעון {קים} קאם זצ"ל והוא חידושים על הש"ס וכן על כל ההדרנים מכל ששה סדרי משנה, קיבל הסכמת גאוני הדור כדוגמת ר' אליהו ברוך ממיר, ור' רפאל שפירא מוואלוזי'ן, ור' אליהו ירוחם, ור' יוסף חיים זוננפלד, וכולם כאחד כותבים עליו בהערכה מרובה על גודל פלפולו,


המקובל הרב רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל,

התפרסם כראש ישיבת המקובלים " נהר שלום" והיה מכונה " ראש עדת המכוונים" .מזקני המקובלים. אשר שמו נישא בהערצה וסילודין עד עצם היום הזה, איש קדוש ובעל רוח הקודש גלויה, נולד בעיר שרעב פלך תימן, בגיל צעיר עמד למבחן פומבי אצל חכמי שרעב, בבחרותו הוסמך לרבנות. שנים רבות היה צם תענית הפסקה משבת לשבת, בשנת תרצ"ב עלה לארץ ישראל. והקים ישיבתו המפורסמת נהר שלום , ושם לימד בכל שעות היום והלילה תורת הסוד וכוונות, ושיעורים לתורת הנגלה, גדולי ישראל מכל העדות והחוגים באו לקבל ממנו תורה בנגלה ובנסתר, על אף גדלותו "המפורסמת" התנהג בפשטות וענווה, ומאיר פנים לכל אחד, ביתו היה פתוח לרווחה לכל מבקש עצה וברכה, וישעות גלויות נתגלגלו על ידו, ודבריו שנאמרו ברוח הקודש עוררו את המון העם מתרדמתם, נלב"ע ביום כ' חשוון תשמ"ד ונטמן בהר המנוחות,