Auction 001
Apr 30, 2020 (your local time)
Israel
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~The auction has ended

LOT 23:

העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א

Start price:
$ 1,500
Auction house commission: 23%
VAT: 17% On commission only

העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א
ספר רב אלפס חלק שני נדפס בקאפוסט בשנת תקפ"ב.
בסוף הספר כיתוב מאותה תקופה וזה הלשון:  "זה הגמרא שייך להרב הקדוש והטהור ר' מרדכי דוב טווערסקי" בתוך הרב אלפס הרבה הגהות קטנות בכתב אשכנזי מובהק מתקופת ההדפסה.??
מצב נאה עם כריכה 

האדמו"ר רבי מרדכי דוב טברסקי מהורנסטייפל {נלב"ע אלול תרס"ג} היה נכד של האדמו"ר רבי יעקב ישראל טברסקי מטשרקאס. שבסוף ימיו היה בהורנסטייפל ומכיון שנתייתם מאביו גדל אצל זקנו זה ואף המשיך את שושלת הורנסטייפל. כבן י"ג נשא את רייצא בתו של הרה"ק בעל הדברי חיים שאמר עליו גדולות ונצורות והיה אוהבו מאוד. ואף  אמר עליו שהיה לומד תורה לשמה. גאון מופלג בהלכה וחכמת הנסתר, חיבר כמה ספרים בעילום שמו שבהם נראים גאונותו ורוחב בינתו המופלגת עד שנתגלתה זהותו. איש קדוש מורם מעם. בחיי זקנו נתמנה בשנת תרכ"ג  ע"י סבו האדמו"ר משטערקאס לאדמו"ר ורב בעיר הורוניסטייפול, ואילו סבו חזר לעירו שטערקאס.
היה מפורסם גם בגאונתו הלמדנית ותשובות אליו מצינו בגדולי אותו הדור. ספרו על מקוואות הוא מספרי היסוד בעניני מקוואות. 
אדמו"ר מפורסם מאוד בכל מחוז והסביבה.
{יעויין בהסכמת ר' חיים קנייבסקי שליט"א על הדפוס החדש חיבר לטהרה כמה אביו חיבב הספרים האלו.}