Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 38:

קבלה. ספר 'מעין החכמה', כתבי האר"י. קארעץ, תקמ"ד(1784).

Start price:
$ 300
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה. ספר 'מעין החכמה', כתבי האר"י. עם 'שבר יוסף' לרבי ישראל סרוג. קארעץ, תקמ"ד(1784).
תוכן: "מכתבי הרב האלהי בוצינא קדישא מוה' יצחק לוריא זלה"ה והוא ספר יקר הערך ולא היה בנמצא אפי' בכתב כ"א מעט מזעיר בעולם". הנוסח שונה מדפוס אמשטרדם, תי"ב. נדפס יחד עם ספרי מהר"י סרוג: שבר יוסף, קבלת מהר"י סרוג וקיצור עולם התיקון.
יחודי: חשיבות דפוס קארעץ. עם התפשטות דרך החסידות גבר הצורך בספרי קבלה וחסידות, ובשנת תקל"ח-תק"מ בקירוב נפתח בית הדפוס בקארעץ, שבו נדפסו ספרי קבלה וכן ספרי החסידות הראשונים שהובאו לדפוס.
הגה"ה בכת"י עתיק בדף הראשון בשולי הדף.
פירוט: [1], לח דף. 20 ס"מ. דפוס אנטאן קריגר. השער בעברית ובגרמנית. 2 דפים ראשונים משוקמים. ראש הדפים חתוכים על כותרות הדפים. מצב טוב מאוד. דפים עבים. כריכה מחודשת.
מחיר פתיחה: 300 $