Auction 7
Oct 28, 2019 (your local time)
Israel
 vegman st 1, Bne-Barak
עמלות קונה 10% למשלמים תוך שלשה ימים ועמלות מוכרים 7% ,
The auction has ended

LOT 123:

נועם אלימלך שהיה ברשותו של האדמו"ר הקדוש רבי ברוך הלברשטם מגארליץ זצוק"ל, בן הרב הקדוש בעל הדברי חיים מצאנז

Start price:
$ 3,500
Auction house commission: 15% More details
VAT: 17% On commission only

נועם אלימלך שהיה ברשותו של האדמו"ר הקדוש רבי ברוך הלברשטם מגארליץ זצוק"ל, בן הרב הקדוש בעל הדברי חיים מצאנז

הספר הקדוש הנועם אלימלך דפוס טארנא שנת תרס"ד, שהיה ברשותו של הרב הקדוש מגארליץ ועבר בחילוף ספרים לנכדו רבי יעקב הלברשטם בן בנו הרב הקדוש רבי סיני מזמיגראד זצ"ל , כמו שהוא רושם בכתב ידו על הספר שקיבלו מזקנו,וכמו כן על הספר חתימתו וחותמתו ,עם כריכה מקורית דפים מעט יבשים וקרוב לשביר שתי מקומות עם פגיעה קטנה בטקטסט ,

מצב כללי טוב ,