Asta 38
19.7.21
זכרון יעקב. 0523720203, Israele

יודאיקה, מטבעות זהב נדירים, מדליות, סמלים, שטרות, מניות, צילומים, תכשיטים, חפצים מיוחדים ועוד.
L'asta è terminata

LOTTO 305:

״מרד בגרמניה מימין ומשמאל: "דבר" 1 ביולי 1934
״היטלר שולט במצב בכוח ה״רייכסויר״.
...


Prezzo iniziale:
$ 20
Commissione per la casa d'aste: 20%
IVA: 17% Solo su commissione

״מרד בגרמניה מימין ומשמאל: "דבר" 1 ביולי 1934
״היטלר שולט במצב בכוח ה״רייכסויר״.
מצב: קרעים בדרגות שונות, סימני הדבקה וכתמים שונים.

עיתון ״דבר״ - יציר רוחה ופרי מאמציה של תנועת העבודה בארץ.
בגליון זה הגשימה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא״י את הוצאת עתון פועלי ארץ ישראל, וזאת במטרה לייתן מקום לביטוי ויצירת מעמד הפועלים העברים בארץ ולמלחמתו, כמו גם ללכד אותו לחטיבה שלמה ומאוחדת ולרכז סביב דברו את התנועה כולה, בארץ ובגולה.