Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-131066

פתחי תשובה לדעת את ה' למשוך את חבירו לתקנו ולזכהו לחיי העוה"ב דברי יחזקאל עזרא בן יהושע תרפ"ו , ירושלם : ...

Sold for: $30

פתחי תשובה לדעת את ה' למשוך את חבירו לתקנו ולזכהו לחיי העוה"ב דברי יחזקאל עזרא בן יהושע תרפ"ו , ירושלם : דפוס ציון 
 תקוני תשובה עפ"י הקבלה ובהם מופלאים מאד (כגון סי' כג) 
64 ד' , 12.מצב טוב, כריכה ומספר דפים מנותקים.
עותק עם חתימת המדפיס 'יוסף בן נתנאל הלוי'

בגרבה הרב דוד עידאן היה בעל " הדפוס הציוני ", ולא היה כל נסיון במלאכת הדפוס. משום כך הוא הזמין פועל בשם יוסף בן נתנאל הלוי מדמשק, שעבר לתוניס, והיה למעשה למדפיס והמעמד היחידי בבית המלאכה של עידאן. אולם יהודי ג'רבה דבקו באמונה חזקה, שלפיה כל צאצא משבט לוי לא יימלט מן הקללה שקילל עזרא הנביא את יהודי ג'רבה, דהיינו שבן לוי לא יוותר בחיים לאחר שישב שנה שלמה באי.
עידאן חשב לעקוף גורל זה על ידי כך ששלח מדי שנה את הפועל הלוי לארץ מולדתו לחופשה בת חודש, שלאחריה היה שב ומעסיק אותו. ואמנם הוא נהג כל במשך שנים מספר, כפי הנראה. לאחר שלימד את עידאן ואת עוזריו את מלאכת הדפוס ולאחר שהכשיר פועלים המסוגלים להמשיך במלאכה, עזב יוסף בן נתנאל הלוי את ג'רבה לבלי שוב. 
בשנת תרפ"ה ניתן למצוא את בן נתנאל כמדפיס ראשי בבתי דפוס רבים בירושלים.