Suissia Auction House's shop

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
Terms of sale Contact Us
Lot number: 2762-131003

ספר טועמיה חיים זכו חלקים ג'-ד' תרפ"ו ירושלם-חותמת בעלות


ספר טועמיה חיים זכו, פירוש על דרך הקבלה על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל,

מרבי אהרן שלמה מהריל.  רב ומקובל שעלה ירושלימה מזאגר שבליטא, תלמיד חבר לבעל ה"לשם שבו ואחלמה" - הרב שלמה אלישיב, לידו גם נטמן בהר הזיתים.

מצב טוב מאד,מעט מאד נקבי עש בודדים.


עם חותמת של מנחם מענדל שלזינגר מהעיר סאסנאווצע (קרוב משפחה לאדמו"רי גור, אביו של שמואל הרמתי, שהיה מהעסקנים הבולטים וממייסדי 'הפועל המזרחי').