Auction 23
Mar 30, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.

ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 29:

כת"י תימן 230 עמוד. ספר 'זבח תודה' על הל' שחיטה וטריפות לרבי יחיא צאלח, בכתי"ק החכם רבי שלום בן סעדיה – המאה הי"ט. ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 1,500
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

כת"י תימן 230 עמוד. ספר 'זבח תודה' על הל' שחיטה וטריפות לרבי יחיא צאלח, בכתי"ק החכם רבי שלום בן סעדיה – המאה הי"ט. עיר אחלאל, שנת תרכ"ד.
כת"י תימן 230 עמוד. ספר 'זבח תודה' על הל' שחיטה וטריפות לרבי יחיא צאלח, בכתי"ק החכם רבי שלום בן סעדיה – המאה הי"ט. עיר אחלאל, שנת תרכ"ד. 

תוכן ופירוט: כתב יד תימני המכיל 230 עמוד 23\17 ס"מ. כרוך בכריכה קשה עתיקה (עם שרוך לסגירה). עם פנים דברי השו"ע בהלכות טריפות ושחיטות ומסביבו פירוש 'זבח תודה' מאת גדול חכמי תימן רבי יחיא צאלח זצללה"ה, בכתב יד נאה ויפה ברור וקריא ע"ג דפים עבים.

7 עמודים ראשונים כוללים: העתקה משו"ת הרמב"ם בעניני אישות ועוד, הקדמה ותפילות. לאחמ"כ תוכן דברי הספר 'זבח תודה', הקדמה ומיד לאחר מכן החיבור עצמו. בסוף החיבור מופיע עמוד עם לוח ראשי תיבות, לאחמ"כ "מעשה דר' יהושע בן לוי", עניני והלכות גיטין, דיני עדות, סוד האירוסין וקידושין ושבע ברכות, דיני הגט, דיני קידושין ועוד.

בסיום הספר כותב מעתיק הכתב יד ששמו רבי שלום בן סעדיה מ-אחלאל, תימן בזה"ל: נשלם זה הספר, בעזרת שוכן שמי שפר, השי"ת יחיש לנו צבי עופר, בס"ד במעלי בשבע דהוא ז' יומין לחדש שבט שנת בקע"ו לפ"ק במתא אחלאל, תורה וירושלים תתבני, בו"ק בי"א [בעגלא ובזמן קריב בימינו אמן], והכותב קל הקלים, עפר רגלי החכמים, שלם בן סעדיא, אלקהלאני, אלקים ימחול לי על כל מה ששגיתי וטעיתי וגרעתי והוספתי ונעלם מעיני כמ"ש נז"י [נעים זמירות ישראל], ושגיאות מי יבין מנסתרות נקיני וגו', יזכה הכותב והנכתב לו יזכו כולם לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו אכי"ר".

החכם רבי שלום בן סעדיא. מרכז תימן, המאה הי"ט. שרד ממנו הגהותיו בשולי הדפים של של ספר 'משנה תורה' להרמב"ם דפוס ישן שנדפס באיטליה במאה הי"ז, שבו הוא מזכיר את המהרי"ץ וסידורו 'עץ חיים', דרכו בהגהותיו בדרך הפלפול. (אנציקלופדיה לחכמי תימן).

פירוט: כתמים בחלק מדפי הכת"י. (סוגר שרוכים השני בכריכה לא שרד). מצב טוב מאוד.


catalog
  Previous item
Next item