Auction 23
Mar 30, 2020 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.

ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.

שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!

חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 25:

שירים ומעשה פלא, בכתב יד עתיק משנת תס"א(1701) מאת רבי יצחק אייזיק רופא וואליך, מח"ס 'פי שנים' בכת"י, תלמיד ה'שב יעקב'.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 750
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

שירים ומעשה פלא, בכתב יד עתיק משנת תס"א(1701) מאת רבי יצחק אייזיק רופא וואליך, מח"ס 'פי שנים' בכת"י, תלמיד ה'שב יעקב'.

שירים ומעשה פלא, בכתב יד עתיק משנת תס"א(1701) מאת רבי יצחק אייזיק רופא וואליך, מח"ס 'פי שנים' בכת"י, תלמיד ה'שב יעקב'.


תוכן: 4 דפים, מתוכן 6 עמודים כתובים בכתב יד של רבי יצחק אייזיק ב"ר שמעון רופא וואליך מקהילת האלי, ובו:

  1. פיוט לשבת כדוגמת הפיוט 'שלום עליכם' באותיות דפוס נאות, המתחיל במילים 'שלום עליכם מלאכים קדושים ובו 9 בתים בענין המלאכים הבאים לבית בליל שב"ק.
  2. שיר 'ובו קריאת תגר על החזנים אנשי פולניא' מול פייטני הספרדים שלשונם והגייתם צח וברור.
  3. שיר המתחיל בתיבות, 'מה אומר לדודי בכריעת ראש' עם 4 בתים.
  4. פלא שקרה בעירו ביום כ"ד שבט לשנת תס"א שבעיצומו של יום בא חושך על כל הארץ וירד גשם גדול והיה קולות וברקים ויחרד כל העם מגודל הקולות והברקים, "לא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים ולמיום צאתם מירושלים עד היום הזה". [בשולי תיאור המעמד הגדול שחזה, הוסיף נכדו בכת"י רבי יצחק משה וואליך מקיכלעכן [חותם עצמו בשמו ושנמצא כעת בבית זקנו המפורסם והנגיד רבי זלמן קרילסרוא] שאין כל חדש תחת השמש וביום כ"ד שבט לשנת תקכ"ד גם קרה כמקרה פלא הזה בדיוק כמו בעת זקנו והאריך בזה].
  5. שיר שחיבר לכבוד מורו ורבו רבי שמואל שאטין מפרנקפורקט בעל ה'כוס ישועות'.
  6. שיר נוסף שחיבר לכבוד א' מחכמי הדור בשמו רבי צבי הירש.
  7. אגרת לידידי וחביבי רבי צבי הירש ברוב אהבה וחיבה, וחותם שמו בתאריך - שנת תס"ג.

תולדות: רבי יצחק אייזיק ב"ר שמעון רופא וואליך. נולד בעיר קובלנץ. אביו רבי שמעון רופא היה מפרנסי ומנהיגי קהילת קובלנץ. (משפחת וואליך היתה משפחה מפורסמת של תלמידי חכמים ורופאים דגולים ומתוכם כמה וכמה ת"ח ורופאים חשובים). היה תלמידו של הגאון בעל ה'שב יעקב' ואף קיבל מרבו סמיכה לרבנות. מוזכר בשו"ת של רבו בתוארים נאים. השתלם גם בחכמת הרפואה כיתר בני משפחתו ואבותיו ושימש כרופא נאמן ורחמן בעיר דסאו. היה גם חכם גדול בחכמת הטבע. שרד ממנו חיבור גדול בכתב יד בשם "פי שניים" בענינים שונים, רפואה, טבע, חכמות הפרצוף ועוד. ראה על הכתב יד, המחבר ומשפחתו פרטים נוספים בקטלוג בית המכירות 'קדם' מכירה 48 פריט 28. כמו"כ בספר 'אילים' ליש"ר מקניאדה מהדורת אודסה (תרכ"ד), מודפס קטע שכתב רבי יצחק אייזיק בשבח המחבר וספרו.    


פירוט: 4 דפים עבים בגודל 21\15 ס"מ. מתוכם 6 עמודים כתובים בכתב יד אשכנזי עתיק נאה וברור. מצב טוב מאוד.


catalog
  Previous item
Next item