Auction 11 Chasidut, Chabad, Ancient Seforim(books), signitures - stamps, Letters and manuscripts. Holocaust, Shanghai, JUDAICA, Zionism and Israel.
Feb 25, 2020 (your local time)
Israel
 AVRAHAM BEN DAVID 21, BNEI BRAK ISRAEL

Auction 11: Judaica objects, Chasidut, Chabad , ancient books, signatures - stamps, letters and manuscripts, Holocaust, She'erit HaPleita - Shanghai, a few Zionism and more.


Must pay and collect the items within 15 days of the sale !!

The auction has ended

LOT 26:

Collection of Breslov books and booklets

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $100
Start price:
$ 100
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

Collection of Breslov books and booklets
לוט ספרי וחוברות ברסלב ישנים. 
א. ספר "משך הנחל" בעניין התקרבות והתקשרות לצדיק, וכמה עניינים הנוגעים לעניין השתטחות על קברי צדיקים וכו' מאת שמואל ברסלבר [צציק]. ירושלים, תשכ"ד 1964, 96 עמ'; 16.5 ס"מ. כריכת מעטפת, מצב מצוין.
ב. ספר "ימי מהרנ"ת" חלק ראשון ובו יסופר מענין התקרבות מורנו רבי נתן אל רבינו רבי נחמן. בני ברק, תשט"ז 1956, קמ"ד ד'; 16 ס"מ. כריכה מקורית, מצב מצוין.
ג. ספר "מקור האמונה" והוא אוצר של פנינים יקרים וסגולות חמודות, ואורות נפלאות מאירות... להאיר בעולם אור האמונה הקדושה...
ירושלים, תשי"ג, 1953, נ"א [13] עמ'; 16.5 ס"מ. כריכת מעטפת, מצב טוב מאוד.
ד. ספר "אות ברית" ובו עצות ועניינים ותיקונים בעניין שמירת הברית. מלוקט מהספר הקדוש ליקוטי עצות מאת רבי נחמן מברסלב ומספרי ליקוטי הלכות מתלמידו הק' רבי נתן מברסלב. הובא לדפוס ע"י ר' אליעזר שלמה ברסלבר ניו יורק, תשכ"ה 1965, [2] ע"א, [7] עמ'; כריכת מעטפת, נייר לבן מצב מצוין.
ה. סדר הגדה של פסח "אור זורח" מיוסדת ומפורשת ע"פ ספרי רבנו הק' אדמו"ר הרה"צ מוה"ר נחמן זצוקל"ה מברסלב וספרי תלמידו הק' מוהר"ר נתן ז"ל ושאר תלמידיו הקדושים. מאת מוהר"ר משה יהושע המכונה אלטיר בזשיליאנסקי. ירושלים, תרפ"ז 1927, נ"ג [3] עמ'; כרוך עמו ספר "עטרת צבי" סוגיות בעניין הדלקה עושה מצווה וסוגיית כבתה מאת תלמידי הישיבה. ל"ב עמ'; 21.5 ס"מ. חלק מהדפים חתוכים בשוליים על הטקסט. כריכה ישנה פשוטה, נייר יבש, דף השער מנותק, מצב טוב מאוד.
ו. ספר הלקוטים והוא מוסר השכל ועצות טובות התחזקות והתעוררות לעבודת ה' מלוקט ומקובץ מכל ספרי ליקוטי הלכות שחיבר רבי נתן מברסלב. תש"ז 1947, צ"ו עמ'; 17 ס"מ. כריכת מעטפת, מצב טוב מאוד.
ז. ספר "ביאור הליקוטים" והוא לבאר ולפרש בעיון נפלא ונורא המאמרים הנפלאים מליקוטי מוהר"ן מאת הרב אברהם ב"ר נחמן טולטשינער, ירושלים, תרצ"ה 1935, מהדורה ראשונה. [6] קי"ז, [3] ד'; ללא כריכה, 3 דף מנותקים בסוף הספר, מצב טוב – טוב מאוד.
ח. ספר "יעלת חן" חלק א' והוא תורה א' מליקוטי מוהר"ן הקדוש והנורא עם כל השייך לזה הכל על מקומו בפנים נלקט ונאסף ונדפס ע"י הר"ש הורוויץ ברסלביר. ירושלים, תשי"ד 1954, [2] ל"ב, ק"ס עמ'; 2 שערים. כריכה מקורית, מצב טוב מאוד.catalog
  Previous item
Next item