Аукцион 23
13.2.20
Израиля
 רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים

מכירה אינטרנטית עם אולם ללא כרוז ניתן להגיש הצעות באולם ובטלפון.

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

ספר שנות חיים ויניציאה תנ"ג - מהדורה יחידה.
דרשות על התורה על סדר ...

Продан за: $70
Стартовая цена:
$ 40
Комиссия аукционного дома: 22% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

ספר שנות חיים ויניציאה תנ"ג - מהדורה יחידה.
דרשות על התורה על סדר הפרשיות בפלפול ואגב קצת כללים מחודשים מכללי התלמוד.
מאת הגאון רבי חיים חזן בן רבי יוסף בעל "עין יהוסף" אביו של בעל ה"חקרי לב". 
מהדורה יחידה. הסכמות רבי יוסף חזן אבי המחבר. רבני אזמיר: רבי שלמה הלוי (שו"ת מהר"ש הלוי), רבי ישראל ב"ר חיים בנבנשתי ורבי אליהו הכהן בעל "שבט מוסר".
נדפס בויניציאה תנ"ג בדפוס בראגדין.
[2] רלג, 1 דף.
מצב טוב, בלאי, כתמים, ופגעי עש לאורך הספר במספר מקומות פגיעה בטקסט.
חתימת בעלות בדף השער.