Auction 1
Jan 29, 2020 (your local time)
Israel
 שדרות המאירי 5 ירושלים
"אור הגנוז" - בית מכירות לנכסי תרבות יהודית וישראלית.
"אור הגנוז" כשמו כן הוא - חושף לפני חובבי האספנות והאמנות מגוון
רחב של אוצרות התרבות היהודית והישראלית.
כתבי יד וספרי קודש עתיקים, חפצי יודאיקה נדירים, פריטי אמנות
מקוריים ויחודיים, תמונות ומסמכים הסטוריים, ישראליאנה, מטבעות,
שטרות ובולי ארץ ישראל ועוד.
אנו מאמינים שהשילוב של ישן וחדש הוא הדבר הנכון ביותר בדורינו-
דור תחיית העם העברי בארצו, ומקוים שבמשך הזמן יהפוך בית
המכירות שלנו לגשר, שיחבר בין העבר היהודי המפואר להווה היהודי -
ישראלי המתחדש, ברוח דברי הראי"ה קוק זצ"ל: "הישן יתחדש והחדש
יתקדש".
נשמח לעמוד לשירותכם לצורך הערכת שווי פריטים שברשותכם
ומכירתם.
ליצירת קשר:
גיא בנימין אלמגור: 0526355947
אורן כהן:0586707080
כתובת למשלוח אימייל: OrHaganuz.auctions @gmail.comThe auction has ended

LOT 4:

לוט ספרים שנדפסו בתל אביב

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 130
Auction house commission: 18%
VAT: 17% On commission only

לוט ספרים שנדפסו בתל אביב
מוולוז'ין עד ירושלים - ספר זכרונות שכתב ר' מאיר ברלין זצ"ל בנו
של הנצ"יב. שני חלקים בכרך אחד, ח"א תרצ"ט ח"ב ת"ש. דפוס
ב.כהן הוצאת 'ילקוט'. מצב טוב.
עבודת הקרבנות - ר' אהרון הכהן זצ"ל. תרפ"ח. חתנו של ה"חפץ
חיים". אחרי נשואיו עבר לגור בראדין, לימד בישיבתו של ה"חפץ
חיים" וסייע לו בעריכת ספריו והפצתם. את ספרו הוציא בהשפעת
ה"חפץ חיים". עלה לא"י בתרפ"ו ועמד בראש ישיבת "אור זורח".
מנו"כ בהר הזיתים. לספר מצורפת מודעה של המחבר בה הוא
מזרז ללמוד את הלכות בית הבחירה על מנת לקרב את הגאולה.
מצב טוב מאוד.
פרדס פתחיה - ר' פתחיה מנקין זצ"ל. תרצ"ו. באורים על התורה. ר' פתחיה היה נצר למשפחת רבנים
חשובים. למד בישיבות מיר, לומז'ה וראדין. הוסמך לרב ע"י הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל. חתנו של
"המגיד מווילקה". אחרי נשואיו למד בישיבת סלבודקה ווולוז'ין. עלה לא"י בשנת תרצ"ג וקבע את
מושבו בפתח תקוה. מנו"כ בבית העלמין סגולה בפ"ת. בשער הספר הקדשה בכת"י של בנו הרב משה
צבי נריה זצ"ל. מצב טוב.
"צמחיאל" - דפוס ראשון של הספר שבו אוסף אגדות מקוריות שחיבר הבוטנאי ברוך צ'יז'יק עם רשומי
בתו נעמי. חותמת ספריה, מעט כתמים בחלק מהדפים, מצב טוב.

catalog
  Previous item
Next item