Auction 020 Online Auction – Judaica: Books, Manuscripts, Letters, Objects
Nov 5, 2019 (Your local time)
Israel
 8 Ramban St, Jerusalem.

The preview and the auction will be held at our offices , 8 Ramban St. Jerusalem

The auction has ended

LOT 11:

Letter of Recommendation from Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld – Jerusalem 1910

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $850
Start price:
$ 200
Auction house commission: 25%
VAT: On commission only
tags:

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, עת"ר [1910].
נכתב אל רבי חיים פלעש אב"ד קוניץ (מורביה), בהמלצה עבור "נכדו של מרנא הגאון המנוח סבא קדישא... מה"ו שמואל סלאנט זללה"ה".
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד (תר"ט-תרצ"ב), מנהיגה הרוחני של היהדות החרדית בארץ ישראל. גאון מופלג, ואיש קדוש וחכם. תלמיד בעל "כתב סופר" בישיבת פרשבורג, ותלמיד הגאון רבי אברהם שאג רבה של קויברסדורף. עלה לירושלים בתרל"ג יחד עם רבו רבי אברהם שאג, ונודע בה כאחד מגדולי תלמידי החכמים. כמו כן נודע בצדקתו ובקדושתו, זריז ופעלתן בפקחות רבה בפעילות חסד ובפעולות ציבוריות. כאשר עלה ארי מבבל, הגאון מהרי"ל דיסקין שעלה לירושלים בשנת תרל"ט, התקרב אליו הרב זוננפלד, והיה לתלמידו המובהק וחבר בית דינו. היה יד ימינו של רבו המהרי"ל גם במלחמתו במיסיון הנוצרי ובתנועות ההשכלה, שאיימו על הישוב הישן בירושלים. במשך שנים רבות סירב רבי יוסף חיים זוננפלד לקבל עליו את משרת רב העיר ירושלים (לאחר פטירת הגר"ש סלאנט בשנת תרס"ט), אך לאחר הקמת משרד "הרבנות הראשית" ומינוי הרב קוק לרב ראשי בשנים תר"פ-תרפ"א (1919-1921), הוקמה הקהילה הנפרדת של "העדה החרדית למקהלות האשכנזים", ורבי יוסף חיים נתקבל לרבה הראשון של "העדה החרדית" בתואר "מרא דארעא דישראל".
מקבל המכתב: רבי חיים פלעש (תרכ"ג-תרצ"ח), מתלמידי ישיבת ה"שבט סופר" בפרשבורג. נולד ברגנדורף. צאצא של שושלת רבנים שישבו על כס ההוראה בערי מורביה והונגריה. משנת תרנ"ד אב"ד קוניץ, ומשנת תרע"ה כיהן גם כאב"ד קרומנוי (החתם סופר ותלמידיו, עמ' תקסח). חתנו הוא פרופ' יצחק זאב כהנא, מהדיר שו"ת מהר"ם מרוטנבורג וספרים נוספים במחקר ספרות השו"ת ותקנת עגונות.
דף כפול 22.5 ס"מ. 14 שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. קמטים.

catalog
  Previous item
Next item