התמחרות אינטרנטית - יחידת בקומת קרקע בתל אביב מכונס נכסים
6.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

  1. המשתתפים הוזהרו כי הם קונים את הנכס במצבו "AS IS", וכי עליהם בלבד מוטלת האחריות לבדוק את מצב הנכס ולא על כונסת הנכסים, לרבות מצבו התכנוני, המשפטי, הרישומי, והפיזי של הנכס, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

2. לכל המציעים ניתנה אפשרות לבקר בנכס ולעיין בנוסח חוזה המכר שנערך ע"י כונסת הנכסים, ולכל המציעים הובהר כי נוסח חוזה המכר על כל סעיפיו ותנאיו אינו ניתן לשינוי (להלן: "חוזה המכר"), והם מצהירים כי בחרו להשתתף בהליך התמחרות זה לאחר שהבינו היטב את תנאי ההשתתפות בו, ולאחר שקראו והבינו היטב את חוזה המכר על כל תנאיו וסעיפיו.

3. מציע שהצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה בהתמחרות, יהיה מושתק ומנוע מלטעון כנגד כונסת הנכסים כל טענה שהיא וכל דרישה כספית שהיא, בקשר עם חוזה המכר והליך ההתמחרות, ובקשר לנכס עצמו, לרבות מצבו התכנוני ו/או המשפטי ו/או הרישומי ו/או הפיזי של הנכס.

4. מציע שהצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה בהתמחרות, יהא מחויב לחתום על חוזה המכר, ולשלם את ההפרש שבין 10% מהצעתו המקורית ל-10% מהצעתו הזוכה, כל זאת עם סיום ההתמחרות.

5. המשתתפים הוזהרו, כי מציע שהצעתו תתקבל ע"י כונסת הנכסים ויוכרז כזוכה בהתמחרות, ויחזור בו מהצעתו או שלא יחתום על חוזה המכר, או שיפר את התחייבויותיו שבהסכם המכר, תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט כפיצוי מוסכם, את השיק הבנקאי/ערבות בנקאית אותו הפקיד בידיה להבטחת הצעתו, וכן כל סכום אחר אותו שילם לה, עד לגובה 10% מסכום הצעתו הזוכה, וכן לנקוט נגד אותו משתתף בכל הליך משפטי לגביית הסכום הנ"ל, והכל כפי שתמצא לנכון.

6. הובהר למציעים כי היטל השבחה (במידה ויש), יחול על הקונה יהא אשר יהא מועד יצירת החיוב.

7. הובהר למציעים כי מע"מ יחול על הקונה ויתווסף לסכום המכירה.

8. הובהר למציעים כי מדובר בעסקת מכר על תנאי, וחוזה המכר כפוף לאישור בנק לאומי לישראל בע"מ, וכן לאישור כב' רשמת ההוצאה לפועל בכפר סבא ו/או כל ערכאה משפטית אחרת לפי העניין.

9. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים, וכונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


יחידה בקומת מרתף, תל אביב - יפו, רחוב רמז 27

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס יחידה בקומת מרתף
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב רמז 27
גוש 6213
חלקה 114
תת חלקה 2
גודל 46 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא