Aug 6, 2019 (Your local time)
Israel
 רחוב ירמיהו 37, ירושלים
מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.
  • ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
  • לא ניתן לצפות בפריטים או לבקר במחסנים
  • שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה. 
  • בכל שאלה ניתן לפנות למר דודו כהן מרשות האכיפה והגבייה בדואר האלקטרוני: duduco@eca.gov.il
  • בתום המכירה יישלחו לזוכים בדואר האלקטרוני סיכום הרכישה. שימו לב שזו הודעה ראשונית בלבד. לאחר אישור הסכום יישלחו לזוכים מיילים עם אישור זכייה ופרטי חשבון בנק להפקדת סכום הזכייה. לאחר קבלת התשלום, יישלח לזוכים מייל המאשר את אישור הפריטים (הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון: אתר רשות האכיפה והגבייה). 
  • אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.

LOT 2:

טלוויזיה LUXOR

catalog
  Previous item
Next item 
Sold: 
Start price:
100
tags:

טלוויזיה LUXOR
מחסן קיסריה

מספר קטלוגי: 8707321

catalog
  Previous item
Next item