Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 221:

ספר רזיאל המלאך. יוזעפאף, תרל"ג. בסוף הספר רישום בכתב יד "לחש לעצור דם".
...


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

ספר רזיאל המלאך. יוזעפאף, תרל"ג. בסוף הספר רישום בכתב יד "לחש לעצור דם".

הספר מפורסם כסגולה ושמירה מעצם החזקתו בבית, (מתוך ההוצאה במהדורה הראשונה),  "ולכל בית ישראל היא סגולה מועילה / לראות בני בנים /חכמים ונבונים/ ולהצלחה ולברכה / ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו / וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו / למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו /גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו/ ובחליו ובעת צרתו יהיה לו תשועה במהרה/ וזה יעידו ויגידו כל בני תורה. 

ספר רזיאל או "רזיאל המלאך" הוא ספר קבלה עיונית ומעשית, שמיוחס לאדם הראשון, או שמסר רזיאל המלאך לאדם הראשון, והוא מסרו לנח ולשם ולאברהם וכו' למשה וכו', עד שעמד שלמה המלך ונגלה לו ספר הרזים. והרבה ספרים נמסרו בידו, וזה נמצא יקר ונכבד מכולם (עי' דפוס אמשטרדם דף ל"ד ע"א), וייחסו אותו לאדם הראשון, מפני שאמרו בגמרא לדידי חזי לי ספרא דאדה"ר (ב"מ פ"ה), ספר הזה היה ידוע להראב"ע, והוא הזכירו בספר שמות (יד,יט).

לו דף. 20 ס"מ.

מצב; כתמים. נייר מצהיב.