Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 228:

קודש הקודשים! מכתב ארוך כולו בכתב ידו הקדושה של יסוד העבודה מסלונים. נדיר ביותר!

Стартовая цена:
$ 10
Эстимейт:
$10 000 - $20 000
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию

קודש הקודשים! מכתב ארוך כולו בכתב ידו הקדושה של יסוד העבודה מסלונים. נדיר ביותר!

מכתב ארוך בכתב יד קודשו של האדמו"ר הקדוש והטהור רבי אברהם וינברג בעל יסוד העבודה ומייסד חסידות סלונים.


מפרט: [2] דף, [3] עמ', 32x40 ס"מ, הכל כתוב בכתב יד קודשו.


מאפיינים: המכתב כולו בדברי קבלה וחסידות, מדבר מעניין אות א' של אמת, חנופה ושקרים, ובעניין שנהנו מסעודת אותו רשע ונתחייבו ח"ו שונאי ישראל כליה. 


מאפיינים יחודיים: מכתבים בכתב יד קודש היסוד העבודה נדירים ביותר!


[נדפס בספרו יסוד העבודה ח"ב מכתב ג', בשינויים וחוסרים].


האדמו"ר הקדוש והטהור רבי אברהם וינברג מסלונים - (תקס"ד, 1803 – תרמ"ד, 1883) היה מייסדה של חסידות סלונים, ידוע בכינויו על שם ספרו היסוד העבודה, קבל בחסידות מרבי נח מלכוביטש ורבי משה מקוברין, גדול בתורה ועמד בראשות הישיבה בסלונים, חיבר וכתב חיבורים רבים, חלקם בדרך הקבלה. חיבורו החשוב "יסוד העבודה" נמנה בין ספרי החסידות הבודדים שלא נכתבו על סדר פרשיות התורה, אלא כמשנה סדורה המבארת את עיקרי תורת החסידות. חלק נכבד מספרו זה עוסק בביאור תורה לשמה, בו הוא חולק על הרב חיים מוולוז'ין הסובר כי מהותה של תורה לשמה היא לימוד לשם ידיעת התורה וסובר, כי לימוד התורה מטרתו להידבק בה' על ידה. נושא זה נמנה בין הנושאים השנויים מאז במחלוקת בין החסידים למתנגדים, משנת תרי"ח אדמו"ר לאלפי חסידים עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרמ"ד.


מצב; משוקם אמנותית, עם מעט חסרים בטקסט, נייר מצהיב.