Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 245:

בעל שם טוב - לודז' תרח"ץ.

Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

בעל שם טוב - לודז' תרח"ץ.

חסידות. שני כרכים ליקוטים מדברי הבעל שם טוב על התורה, מלוקט מספר תולדות יעקב יוסף, בן פורת יוסף, צפנת פענח, כתונת פסים, ודגל מחנה אפרים. 


עם הסכמות מכל גדולי החסידות, הלא המה: האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור, האדמו"ר רבי דוד מסוכטשוב, האדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יוסף דנציגר מאלכסנדר, האדמו"ר רבי משה (משה'ניו) פרידמן מבויאן, רבי יואב יהושע וינגרטן בעמח"ס חלקת יואב ורבה של קינצק, רבי מנחם מנדל אלתר בנו של השפת אמת ורבה של פאביניץ, רבי יחזקאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצה, האדמו"ר רבי חנוך גד יוסטמן מפילץ, האדמו"ר רבי יעקב יצחק דן מסטריקוב, רבי אברהם חיים דנציגר מאלכסנדר, רבי יהושע העשיל דוד גולדשלג אב"ד שעפס, ועוד.


ח"א; 283, ח"ב; 307 עמ'.


מצב; נייר מצהיב ושביר, כריכות בלויות, גבים חסרים.