Аукцион 15 Rare books, privileged copies, chasiddut, rare letters, manuscripts, Chabad.
28.7.19
Израиля
 Mevo Ktsia 1 Jerusalem 0526643120 / 0524849344

Please note that offer can not be canceled after submission!

All sale at the opening price of 10 USD!!!

Аукцион закончен

ЛОТ 240:

מהדורה יחידה - אבל גדול. הספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.


Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

מהדורה יחידה - אבל גדול. הספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.
'מספד תמרורים ואבל גדול ליהודים על מות אדונינו הרב הצדיק קדוש ישראל... המפורסם בכל קצווי ארץ מוהר"ר ישראל מרוז'ין זצלה"ה' מאת רבי אברהם ב"ר ישראל תאומים אב"ד זבארז.
בין דבריו מקונן המחבר: נישא לבבינו לעת הזאת ברעה אשר מצאתנו ביום ענן וערפל יום מארה יום ליקוי לבנה ביום ג' לחדש השני... באותו יום נפלה עטרת ראשינו, תפארת ישראל קדוש ישראל יסודתו מהררי קדש, בנן של קדושים הרב הצדיק יסוד עולם, המאיר לארץ ולדרים עליה בעוצם קדושתו, חסידותו ופרישותו פרש כנפיו על כל יושבי הארץ ואיי הים ומכנף הארץ זמירות שמענו לו להנר ישראל מרוז'ין והן בעודנו שוכן אתנו המלך... פרש סוכות שלומו עלינו למחסה ורעה אלינו לא תאונה.... 
המחבר היה תלמיד הגאון רבי שלמה קלוגר.
בדף השער חותמת בעלות לרבי מתתיהו סגל (רוזנבליט) אב"ד דק"ק טאקע טערבעבעש, מגדולי תלמידי ה"שבט סופר".
למברג תרי"א [1851]. דפוס יחיד. [1], ל דף. 24 ס"מ.
רשימת סטפנסקי לספרי חסידות מס' 1.
מצב; כללי טוב מאוד, מעט כתמים, נקבי עש בודדים, כריכה מקורית בלויה ומנותקת מעט.