Auction 8
Jun 30, 2019 (your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
המכירה תתקיים במשרדינו רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק ביום ראשון כ"ז סיון 30/6/19 בשעה 19:00 בערב.
The auction has ended

LOT 31:

 the book "pri tzadick" part 1 by harav hagaon rabbi tzadok Hacohen of Lublin. First edition. Lublin 1901.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

 the book "pri tzadick" part 1 by harav hagaon rabbi tzadok Hacohen of Lublin. First edition. Lublin 1901.
ספר "פרי צדיק" חלק ראשון על התורה ור"ח וחנוכה ונספח בו ספר קדושת השבת וקונטרס שביתת שבת ובסופו קיצור קונטרס עת האוכל, מהרה"ק ר'בי צדוק הכהן מלובלין. 
לובלין, תרס"א[1901] 2, ק"כ, 5, ד'; "מהדורה ראשונה", שני שערים, שער הראשון עם דיו בצבע אדום,
באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד

האדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין נולד לאביו רבי יעקב אב"ד קרייזבורג, בגיל שש התייתם מאביו, ובגיל שמנה סיים את הש"ס ובגיל בר מצווה התפרסם כהעילוי מקרניק בגיל 15 נשא אשה בת גביר גדול מעיירה ולדבקה שם המשיך ביתר שאת בלימודיו עד שאנשים בליעל שעינם צרה בחותנו הגביר שזכה לחתן כמוהו, הוציאו שם רע על אשתו, הוא ברגע ששמע על כך ביקש לגרשה והיא סירבה בעמדה על דעתה שצדיקת היא, אבל הוא לא שמע אליה, בהיותו כהן חשש לגור עמה וברח ונסע ברחבי ארץ לקבל היתר מאה רבנים, כדי שיוכל להינשא בשנית, בפגשו את הרבנים נדהמו ונפעמו מגודל גאונותו וקדושתו ולא יכלו עליו ויש הרבה סיפורים בנושא, בעת נדודיו נפגש גם גדולי החסידות ובראשם עם הרה"ק רבי שלום מבעלז, שקירבו ביותר, ובבואו לאיז'ביצא פגש ברבי מרדכי יוסף הרבי מאיז'ביצא תלמידם של הרבי ר' בונים והרבי מקאצק, ושם מצא את אהבה נפשו ונקשר בו והפך ממתנגד לחסיד, שם גם מצא רע כלבבו את הגה"ק רבי ליבלי איגר נכדו של הגרע"א, ויחדיו עסקו בחסידות, לאחר הסתלקות האיזביצר קיבל את מרותו של רבי ליבלי למרות היותו תלמיד חבר, ולאחר הסתלקות רבי ליבלי בשנת תרמ"ח קיבלו החסידים לרבי ואדמו"ר בלובלין עד הסתלקותו בשנת תר"ס בחודש אלול והוא בגיל 77. בנים לא השאיר אחריו למרות שנשא עוד שני נשים ותלה זאת כעונש על שציער ולא האמין לאשתו הראשונה, שלבסוף נתגלה שסתם אנשי בליעל דברו עליה סרה. יבולו הרוחני עשיר מאד כידוע הוא חיבר עשרות ספרים: תפארת צבי שו"ת, פרי צדיק עה"ת, קדושת שבת, צדקת הצדיק, רסיסי לילה, דובר צדק, מחשבות חרוץ, דברי סופרים, פוקד עקרים, משיב צדק בדין שמיני בסוכה. ספריו בחסידות הנם מספרי היסוד והמחשבה בדורות האחרונים. הוכר כגאון מובהק ועילוי נורא אדיר המחשבה וקדוש עליון מפארי פשיסחא


catalog
  Previous item
Next item