Auction 16
Jul 3, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ. 
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 35:

סידורו הק' של זקן האדמורי"ם – הרבי מטאש זצ"ל, מונטריאל, קנדה.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $4,000
Start price:
$ 4,000
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

סידורו של כ"ק האדמו"ר מטאש זצ"ל אשר התפלל בו רבות בקביעות ושפך לבו לד' בדביקות גדולה כדרכו בקודש, שרבים ושלמים נהרו לחזות בתפילתו הק'.

רואים על הסידור את הבלאי מהשימוש הרב שנעשה ע"י הצדיק בתפילתו יום יום בסידור הק' הזה.

מצורף אישור מתלמידו בעל הסידור כהיום.

סידור ' קרבן אשר' החדש והשלם, וויליאמסבורג, תשכ"ח. בהוצאת "שמירת שבת" פאבלישינג, דפוס אברהם יצחק פרידמן, ע"י הרב אשר אנשיל קרויז רב דק"ק ראצפערט.

בסידור ישנם רשימת שמות מהחסידים לזכרון אצל הצדיק בעת תפילתו. וכן חותמות על כל דף ודף בענין כוונות שם ד' ושם אלוקים וכוונת התפילין ועוד.

(כמו"כ הגהות בשולי הדפים בעניני מנהגים וכוונות שנכתבו שלא ע"י האדמו"ר). כמו"כ מודבק תפילות שונות וכוונות בדפי הפרוזץ.

כן נוספו שמות הקדושים לצד תפילת למנצח בצורת 'מנורה'.

מצב בינוני-טוב. כתמי שימוש רבים והדבקות עקב שימושו הרב אצל הצדיק.

האדמו"ר מטאהש, רבי משולם פייש סג"ל לאווי (תרפ"ב-תשע"ה), בן האדמו"ר רבי מרדכי מדעמעטשער, נכדו של רבי משולם פייש לאווי מטהאש (הראשון). מגדולי שרידי צדיקי הדור בדור האחרון. עובד ד' מנעוריו. סמל של דביקות וקדושה בעבודת הבורא. שרד את השואה. הגיע למונטריאול קנדה בשנת תשי"א, והקים בשנת תשכ"ג את קרית "בית הלוי" לחסידות טאהש.
נודע בתפילותיו הארוכות והנהגתו בעבודת ה' בדבקות נפלאה. רבים נהרו אליו לחסות בצל קורתו בשבת קודש, מהם מגדולי המשפיעים החסידיים בארה"ב וקנדה. מדברי תורתו נדפס בספרי "עבודת עבודה".

מחיר פתיחה: 4,000 $


catalog
  Previous item
Next item