Auction 16
Jul 3, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ. 
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.

The auction has ended

LOT 18:

נדיר! ספר רב אלפס. קראקא, שנ"ז(1597). סדר נשים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $700
Start price:
$ 700
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

ספר הלכות רב אלפס, כרך ב' על מס' יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, חולין. קראקא, שנ"ז(1597). י"ל ע"י ר' יצחק פרוסטיץ. רסח דף. וינוגרד מס' 59573.

הוד והדר! כרך עב כרס, גדול ומשובח עם כריכה מקורית. דפים עבים, שולים נאים. נקבי עש מועטים, מס' דפים במס' חולין מנותקים אך שלמים. מצב טוב מאוד.

בשער הספר חתימת בעלות של רבי משה מלבוב.

בדף הפרוזץ: הקדשה עצמית של חתנו רבי מרדכי סג"ל בלוך וז"ל: " שייך לי לשמי אשר נתן לי לדורון דרשה ה"ה אמ"ו המאור הגדול מוהר"ר משה לבוב נ"י, הקטן מרדכי בן מוהר"ש סג"ל בלאך זצ"ל מפיופ?..

רבי משה מלבוב. רב הכולל של כל מדינת מוראביה. ורב אב"ד בלייפנייק ובניקלשבורג. מתחילה מינוהו לרב אב"ד בקהילת פפד"מ וברלין יחדיו, אך לאחמ"כ ראשי קהילת ברלין מיאנו בבחירתו עקב גילו הצעיר, ואת קהילת ברלין נתנו לבעל ה'פני יהושע' ואותו השאירו בק"ק פפדמ"מ. נפטר בשנת תקי"ח. וחתנו רבי מרדכי סג"ל בלוך.

מחיר פתיחה: 700 $


catalog
  Previous item
Next item