Аукцион 14
21.5.19 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 25 birenbom st bne brak
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

ספר "אזני יהושע" קושטא תל"ז לרבי יהושע בנבנישתי

Продан за: $120
Стартовая цена:
$ 120
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: Только на комиссию

ספר "אזני יהושע" דרושים לשבתות והספדים, מאת חמדת חכמי קושטא רבי יהושע בנבנישתי. רבי יהושע היה אחיו הבכור של גדול הדור רבי חיים בנבנישתי בעל "כנסת הגדולה" שני האחים למדו כתף אל כתף בישיבת המהרי"ט ונחשבו עם השנים לחוד החנית של עולם התורה הקושטאי. חיבורו המפורסם של רבי יהושע בנבנישתי הינו ספרו "שדה יהושע" על הירושלמי. לפנינו ספר הדרושים של הרב. 

גובה: 28.2 ס"מ.

קטז דף 

כריכה ישנה. מעט פגעי עש. דף שער עם שיקום ישן. חסר בדף אחרון.