Auction 7
May 12, 2019 (your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 137:

 Receipt on payment on etrogim, wine and olive oil trade from Jerusalem. Stamps of the admor rabbi David tzvi ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 120
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

 Receipt on payment on etrogim, wine and olive oil trade from Jerusalem. Stamps of the admor rabbi David tzvi shlomo biderman of lelov and rabbi shlomo zalman baharan.
קבלה מודפסת מירושלים שנתקבל הכסף עבור מסחר האתרוגים והיין והשמן זית מארץ הקודש.
הקבלה מכולל ווארשה מירושלים וחותמים נשיאי הכולל בארץ ישראל האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב ורבי שלמה זלמן בהר"ן לעווי.

חותמות בצורת החתימה וחותמת הכולל.
הקבלה בדיו מוזהב שחלקו ירד במשך השנים. הקבלה משנת תרס"א 1901.
בתוך נוסח התודה הם כותבים שיתפללו עליהם בכותל המערבי.

פריט נדיר ביותר לא הופיע במכירות פומביות.

נייר בגודל 13/21 ס"מ,
קרעים בשוליים ללא חסר בטקסט, מעט פגיעות במסגרת, באופן כללי מצב טוב – טוב מאוד.

כולל ווארשא. הכולל נוסד בארץ ישראל בשנת 1850, על ידי רבי יעקב יהודה לייב לעווי ואחיו רבי נחום משאדיק. "כולל ורשה" התפצל מ"כולל הפרושים הכללי" שקבל עד אז את כל כספי החלוקה שיועדו ליוצאי פולין בארץ ישראל. על פי המוסכם חולקו כספי "החלוקה" בין יוצאי פולין לבין יוצאי ליטא ורוסיה מ"כולל הפרושים הכללי".
בראש הכולל בפולין עמדו הרב ישראל יהושע מקוטנא, הרב יצחק מאיר אלתר, הרב מאיר אוירבך והרב חיים אלעזר וקס.
כמנהיגו הרוחני של הכולל החל משנת 1885 נחשב האדמו"ר הירושלמי יוצא פולין רבי דוד בידרמן מלעלוב נכד רבי משה מלעלוב ונינם של רבי דוד מלעלוב והחוזה מלובלין והוא אשר עמד בראש התמיכה והחלוקה לצורכי המשפחות הנתמכות. ביוזמתו אף הוקמה שכונת בתי ורשה בשנת 1894 בה שוכנו משפחות נזקקים מהנמנים עם הכולל לחמש שנים בתורנות
בשנת תרכ"ח (1868) נוסד בניין בית הכנסת של הכולל ממזרח לרחוב היהודים, בצדו הצפוני של הרובע היהודי. היה ידוע גם כבית הכנסת של "כולל פולין" או ה'ווארשעווער שול' (ביידיש: "בית הכנסת הוורשאי"). הבניין נבנה בכספי תרומות של יהדות פולין, בחצרו של דוד רייז ינובר, אשר עלה לארץ ישראל מפולין. מתחם החצר של ינובר כלל ארבעה עשר חדרים שבהם התגוררו תלמידי חכמים ורבנים מפולין.
בשנת 1878, רכש הרב חיים אלעזר ווקס נשיא הכולל קרקעות בכפר חיטים למטעי אתרוגים. שנה לפני כן נוסדה ישיבת חיי עולם על ידי האדמו"ר מלעלוב רבי דוד בידרמן במזרח הרובע היהודי.


catalog
  Previous item
Next item