Auction 7
May 12, 2019 (your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
The auction has ended

LOT 112:

 stamps of rabbi Chayim berlin on the book shemen rokach renewals of halacha part 1." First edition".

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $190
Start price:
$ 60
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

 stamps of rabbi Chayim berlin on the book shemen rokach renewals of halacha part 1." First edition".
ספר חידושי הלכות שמן רוקח חלק ראשון על מסכתות ברכות – פסחים – ביצה מהגאון רבי אלעזר לעוו.
פראג תקע"ב 1812. "מהדורה ראשונה". 1, נ"ח, נ"א, 1, ל"ט 1, ד'; שער מקוצר אחרי השער.

בתוך הספר מספר חותמות של הגאון רבי חיים ברלין
וכן חותמות אוצר הספרים שע"י ישיבת עץ חיים.

כריכה חדשה פשוטה, נזקי עש מועטים, נייר טוב, באופן כללי מצב טוב –טוב מאוד.

רבי אלעזר לעוו (ה'תקי"ח, 1758 - כ"ז בשבט ה'תקצ"ז, 2 בפברואר 1837) היה רב במורביה ובוהמיה ובסוף ימיו בהונגריה. מחבר ספרים פורה, נודע בספר השו"ת שלו, שמן רוקח.
לאחר נישואיו נסע ללאסק לשימוש חכמים אצל סבו, הרב פנחס זליג שהיה הרב המקומי. בהיותו בן 17 בלבד נבחר לכהן כרבה של עיר הולדתו ודיסלב וכראש בית הדין המקומי. שלוש שנים לאחר מכן (ה'תקל"ח, 1778) נבחר לכהן כרבה של העיר פילץ הסמוכה לקרקוב וכיהן בתפקידו זה כעשרים שנה. בשנת 1792 נפטרה אשתו הראשונה ושנה לאחר פטירתה נישא בשנית לרבקה אסתר בתו של הרב יצחק אברהם כ"ץ (ר' אבא'לה רקובר) רבה של פינטשוב ומחבר "כתר כהונה".
את ספרו הראשון "סמא דחיי" הדפיס בוורשה ואילו את יתר ספריו הדפיס בווינה בירת אוסטריה.
הרב מרדכי בנט מניקלשבורג המליץ עליו לכהונת רבה של טריטש במורביה לאחר שמינויו של החתם סופר לרב העיר נכשל בשל התנגדות אנשי עירו מטרסדורף לעזיבתו. כחלק מתנאי העסקתו ברבנות טריטש, החזיקה הקהילה המקומית ישיבה עבורו והוא התפנה לכתיבת ספריו. שנים מאוחר יותר נשא בנו של הרב בנט, הרב ישעיה בנט את בתו של הרב לעוו לאשה.
ב-1813, ה'תקע"ג, עבר לרגנשבורג שבבוהמיה והתמנה כרבן של שלוש הערים: רגנשבורג, פילזן וגלטוי (אנ'). מתחילה פעל החתם סופר למנות במקומו בטריטש את חותנו רבי עקיבא איגר, אז רבה של מרקיש-פרידלנד, אך לאחר שנבחר האחרון לכהן כרבה של פוזנן החלו ראשי הקהילה בטריטש ללחוץ על רבם לשעבר לחזור לכהונתו ואף הבטיחו להחזיק את ישיבתו כלכלית. הוא שב לטריטש בסוף 1815, חנוכה ה'תקע"ו.
בתקצ"ג, התעוור ומני אז למד את כל לימודיו על פה מהזיכרון. הוא נפטר בכ"ז בשבט ה'תקצ"ז, 2 בפברואר 1837, ונקבר בסנטוב.


catalog
  Previous item
Next item