Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 30:

חסידות. "צילותא דאברהם" - חידושי מהרמ"א. מאת אחיו ורבו של בעל "המאיר נתיבים" - תלמידי הבעש"ט הק'. בעריכת ה"ערבי ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 200
Estimated price:
$600 - $700
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

חסידות. "צילותא דאברהם" - חידושי מהרמ"א. מאת אחיו ורבו של בעל "המאיר נתיבים" - תלמידי הבעש"ט הק'. בעריכת ה"ערבי נחל". אוסטרהא תקפ"א. מהדורה ראשונה, נייר כחול.

ספר "צילותא דאברהם" (חידושי מהרמ"א), חידושים על מסכתות הש"ס בגמרא רש"י ותוספות. חידושים על הש"ס, שאלות ותשובות ומעט ליקוטים על התורה מאת 'הרב הגאון החסיד החריף רבן של כל בני הגולה מו"ה משה אברהם אבוש' מרגליות אב"ד זאבנא. אוסטרהא, תקפ"א. "מהדורה ראשונה". [1], צט דף. 31.5 ס"מ. סטפנסקי חסידות מס' 499. כל הספר נדפס על דף כחלחל\ירקרק. ספר נדיר ביותר.
הספר הועתק מכתב יד המחבר על ידי הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל "ערבי נחל" ו"לבושי שרד" שהוא בעל נכדתו של המחבר, עם תוספות חידושים וביאורים משלו שמשולבים בתוך הספר המתחילים במלים 'אמר המעתיק'. דרוש גדול ממנו נדפס בדפים נח-סב. מגיה הספר הוא רבי משה ב"ר נתן נטע מאוסטרהא.
ישנה חילוקי דעות בין החוקרים לגבי המיקום בו נדפס הספר. במפעל הביבליוגרפיה נרשם שנספר נדפס באוסטרהא, אולם ר"ח ליברמן כתב שנדפס בסדילקוב. פרט השנה בשער עולה לשנת תקע"א אולם ההסכמות ניתנו בשנת תקפ"א.
בתחילת הספר הסכמות מאת רבי בצלאל מרגליות, רבי מרדכי מרגליות מבראד, ורבי משה הלוי הורביץ. אנשי דורו שבחוהו כי חריפותו ובקיאותו היא כשל הש"ך. בהסכמת רבי משה הלוי הורביץ נכתב "ונהירנא שהיו אומרים עליו שזה הספר עמוק כמו מהר"ם שי"ף ועיינתי בכמה קונטריסים וחזיתי שהוא עמוק מאוד".
טופס במצב גרוע מאד. נקבי עש רבים. רוב נקבי העש בשולים, ובחלק מהדפים גם בגוף הטקסט.
רבי משה אברהם אבוש מרגליות אב"ד זבנא.(ת"פ-תק"ס) הוא אחיו ורבו של רבי מאיר מרגליות בעל "מאיר נתיבים" מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע.
מחיר פתיחה: 200 $
הערכה: 700 – 600 $

catalog
  Previous item
Next item