Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 40:

"ועד ההצלה" בגרמניה, דו״ח מצולם. ניו יורק, 1948 PICTORIAL REVIEW VAAD HATZALA GERMANY ניו יורק 1948.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $200
Start price:
$ 200
Estimated price:
$400 - $500
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

 
תיעוד חשוב ביותר! הכולל עשרות תצלומים נדירים ופקסימליות אודות פעילות "ועד ההצלה" בגרמניה לאחר השואה בניהולו של הרבנים; רבי אביעזר בורשטיין ורבי נפתלי נתן ברוך זצ"ל, שעסקו בשיקום הפליטים הניצולים במחנות בגרמניה. בראש הספר מכתבו/הסכמתו של הרב הראשי הרב הרצוג זצ"ל.
הדו"ח מתעד בין השאר תמיכה בניצולים, הקמת מטבחים כשרים, ישיבות, תצלומים קבוצתיים של חבורות לומדים לאחר השואה, תלמודי תורה ובתי יתומים. כולל תצלום של כל רבני הועד, תמונות ומכתבים של הגאון הרב הרצוג, וכן התכתבויות של הועד עם אישים פוליטיים רמי דרג. מהספרים החשובים המוקדמים הסוקר בהרחבה את פעילות "ועד ההצלה" סמוך לזמן פעילותו.
מפרט: 254 [4] עמ', נייר. 30 ס"מ.
מצב: כריכת קרטון צבעונית מקורית. כתמים בכריכה. גוף הספר במצב טוב.
הרב אביעזר בורשטיין זצ"ל (תרע"ח-תשנ"ו) למד בישיבת ״חכמי לובלין" של מהר"ם שפירא מלובלין. שם הוכתר בסמיכת חכמים, וקיבל תואר ״צורבא מרבנן" בשנת 1938. בפרוץ מלחמת העולם השניה, ברח מוורשה לוילנה, היה בגיטאות וילנה, גרודנה וביאליסטוק ובמחנות השמד אושוויץ ודכאו. אביו, הגאון רבי אלתר משה מרדכי בורשטין היה רבה האחרון של הקהילה היהודית בגוברובה. ניספה בטרבלינקה בחודש אב תש"ג. לאחר השחרור פעל רבות לעזרת שארית הפליטה. היה מנהל "ועד ההצלה" בגרמניה. במסגרת זו ייסד "ועד להוצאת ספרים" אשר הדפיס עשרות ספרי יסוד עבור שארית הפליטה. מסירותו בשנים הללו חקקו את דמותו בזיכרון האומה לדורות. עלה ארצה בשנת תש"ט. מהמייסדים ומנהלו של המוסד לנוער עולה "תלפיות" במבואות ירושלים. מספריו הנודעים: "מורי דעה", "גדולי דעה", "אדירי דעה".
ועד ההצלה היה ארגון יהודי-אמריקאי, שנועד להצלת יהודים מהשואה באירופה. הארגון הוקם בנובמבר 1939 בידי "אגודת הרבנים" של ארצות הברית וקנדה. הארגון גם העביר מידע מאירופה הכבושה לארצות הברית על מצב היהודים, בניגוד למדיניותה של מחלקת המדינה, שאסרה על העברת מידע על יהודי אירופה. ממייסדי הארגון היו הרב אהרן קוטלר, הרב יחיאל מרדכי גורדון, הרב מרדכי שולמן והרב אליעזר סילבר, שהיה נשיא הארגון. סגן נשיא ועד ההצלה היה הרב ישעיה קרלינסקי. הפעילות בשטח נעשתה בעיקר ע"י הרבנים; רבי אביעזר בורשטיין ורבי נפתלי נתן ברוך זצ"ל, שעסקו בשיקום הפליטים הניצולים במחנות בגרמניה
הדפסת ספרים ע"י "ועד ההצלה" שבמינכן ע"י שארית הפליטה לאחר השואה ובעוד היהודים נמצאים במחנות העקורים, היתה אחת הפעולות המרגשות ביותר של העם היהודי המסמנת את "נצח ישראל ותקומת העם היהודי מחדש". בתקופה הנ"ל הדפיסו ניצולי המחנות ספרי יסוד; ש"ס, משניות, סידורים וספרי מוסר, הלכה ופלפול, הן ע"י ה'ועד ההצלה' והן ע"י יוזמה פרטית של הניצולים. בהחזירם לאט לאט את מורשתם היהודית עם תקוה איתנה וחזקה להמשך החיים היהודיים המסורתיים מאז ומקדם. (ראה ע"כ עוד במאמרו של ר' אבישי אלבוים הי"ו מנהל ספריית הרמב"ם – ת"א, במאמרו ב'המעין' ניסן תש"ס).
מחיר פתיחה: 200 $
הערכה: 400-500 $


catalog
  Previous item
Next item