Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 39:

אחד עשר כרכים, של "ש"ס הניצולים" שהודפס על ידי ועד ההצלה לשארית הפליטה, ובמימון הממשלה. מינכן, תש"ט 1948. כריכות ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $420
Start price:
$ 400
Estimated price:
$800 - $1,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

אחד עשר כרכים, של "ש"ס הניצולים" שהודפס על ידי ועד ההצלה לשארית הפליטה, ובמימון הממשלה. מינכן, תש"ט 1948. כריכות מקוריות.
 
רשימת הכרכים ומצבם: 1. שבת. 2. יומא-סוכה. 3. יבמות. 4. בבא קמא. 5. בבא בתרא, 6. סנהדרין-שבועות, 7. חולין. 8. זבחים-מנחות. 9. בכורות וכו'. 10. ביצה, 11. נדה.
כל הכרכים במצב טוב מאוד-מצוין.
הכריכות מקוריות. במצב טוב- טוב מאוד.
ש"ס הניצולים:
חורבן עולם התורה של יהודי אירופה היה גם חורבנם האישי של אלפי ספריות ובתי עקד ספרים. ספרים נשרפו הולאמו נבזזו והוטבעו. טונות של רכוש יהודי רוחני! מצבם של הספרים באותם הכחדות המוניות לא היה שונה. בדיוק כפי שארע עם אוצר הספרים העצום של ישיבת "חכמי לובלין" מייסודו של רבי מאיר שפירא שרוכז ברחובה של עיר והועלה בלהבות. הספרייה שדובר עליה בשעת הקמתה בכל רחבי העולם היהודי שהיו לה קניינים מיוחדים ואוצרניקים גאוני ספרים הייתה תוך שעות לאפר. אחרי שהשואה הסתיימה יהודים שבקשו לפתוח גמרא ולהפיל את ראשם לתוכה בלימוד לא מצאו ספרים לצורך לימודם. הביקוש הראשוני לספרים החל עוד במחנות העקורים והפך לבעייה רצינית תוך כמה חודשים. רבנים בלעו גמרא אחת שנותרה בצקלונם מאות פעמים הלוך ושוב, היו כאלה שגם גמרא אחת לא נמצאה תחת ידיהם.
וכאן הגיעו ההדפסות ההמוניות של "ועד ההצלה" שפתח במפעלי הדפסה דימיוניים. שמייסדיו ראו בפיזור הספרים משימה רוחנית מדרגה ראשונה. תחילה נדפסו ספרים בודדים מה שהפך תוך זמן קצר לנחשול של ספרים. כרך הגמרא הראשון שראה את אור הדפוס היו מסכתות נדרים קידושין שנדפסו כבר בשנת תש"ו [1946]. רק בשנת תש"ט [1949] הצליח ועד ההצלה לממן מהדורה שלימה של כל הש"ס. שמה של אותה מהדורה נודע כ"ש"ס הניצולים" מהדורת תלמוד זאת החזיקה תשע עשרה כרכים גדולים וענקיים בעלות כריכה חומה. בשער של אותה מהדורה נדפס איור עגמומי של מחנה ריכוז ובו כמה צלליות של בני אדם רזים ורעבים כשהם אוספים גופות לעגלה עדות לדכדוך התקופה על כל גילגוליה העצובים. משערים שהצייר של אותם ציורים רזנקרעץ חווה על עצמו את ימי האימים.
הסיפור המעניין של אותה מהדורה היה שעד שהיא נדפסה כבר כמעט לא נזקקו לה שכן מרבית הניצולים עזבו כבר בשנה זו את אדמת אירופה המדממת.
מחיר פתיחה: 400 $
הערכה: 800-1,000 $


catalog
  Previous item
Next item