Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 8:

מכתב הלכתי ארוך ומנומק בכתב ידו וחתימתו של רשכבה"ג מרן הגאון רבי משה פיינשטיין שנשלח אל הגאון רבי אפרים גרינלבט ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $1,300
Start price:
$ 1,200
Estimated price:
$2,000 - $2,500
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

מכתב הלכתי ארוך ומנומק בכתב ידו וחתימתו של רשכבה"ג מרן הגאון רבי משה פיינשטיין שנשלח אל הגאון רבי אפרים גרינלבט בעל "רבבות אפרים"
מכתב הלכתי מרשים משנת תשי"ז בכתב ידו וחתימתו של רשכבה"ג מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל הנמען לתלמידו המובהק הגאון רבי אפרים  גרינלבט מבחירי הרבנים באמריקה מחבר הסט המפואר שו"ת "רבבות אפרים".
המכתב עוסק בדיני מקוואות בנושא מים שאובין 'וכתבת שאף אם נניח שהמים שבהפילטער הם שאובין מכל מקום לא פוסלים ואין חשש. אבל יש פילטער שעל ידי עלעקטרע יוצאים המים אל הפילטר'.
מכתב דו צדדי על דף מכתבים רשמי של רבי משה פיינשטיין. 34 שורות בכתב ידו המיוחד של רבי משה פיינשטיין ובסופם חתימתו. בסוף המכתב הוא מבקש מהגר"א  גרינלבט לשגר דרישת שלום לרה"ג רבי נטע ומשפחתו.
מידות המכתב: 21/27.8 ס"מ. מצב טוב מאוד.
הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל. פוסק הדור. (תרנ"ה-תשמ"ו), נולד בעיירה אוזדה שברוסיה, לרבי דוד - רבה של קהילת החסידים בעיירה, מצאצאי הגר"א. נולד ביום הולדתו ופטירתו, של משה רבנו - ז' באדר, ונקרא על-שמו. תלמיד הגאונים רבי איסר זלמן מלצר ורבי פסח פרוסקין מקוברין. שימש כרב ברוסיה בכמה ערים, היגר לארצות הברית והיה בין מקימי עולם התורה שם, ראש ישיבת תפארת ירושלים ופוסק הדור באמריקה, ידוע בענוותנו הגדולה. ספריו שו"ת אגרות משה, דברות משה ועוד. זכורה הלוויתו בשושן פורים בירושלים שנת תשמ"ו.
רבי אפרים  גרינלבט זצ"ל מחבר שו"ת "רבבות אפרים" מגדולי פוסקי אמריקה בדור האחרון. אחד הדברים הנאים ברבי אפרים  גרינלבט היו המוני האברכים שנהגו להתכתב אתו מכל קצוות עולם, הוא מספר פעם לאברך חשוב שהוא מעריך אותו על מאות מכתבים שמונחים על שולחנו ומתוך כולם הוא בחר דווקא במכתבו. רוב האברכים זכו לקבל עמודות שלמות בשו"ת המרהיב שלו שהפך עם השנים לשיחה המונית של תלמידי חכמים מכל קצוות תבל. לעיתים כשצוללים אל ה"רבבות אפרים" נדמה שהמחבר הפוסק הגדול ששימש את כל גדולי פוסקי אמריקה הופך למעין אורח בשו"ת שהוא היה למחברו, והכל עומד על אותו ענין, הכבוד שנהג רבי אפרים  גרינלבט בכל תלמיד חכם ינוקא באשר הוא.
מחיר פתיחה: 1,200 $
הערכה: 2,500 – 2,000 $


catalog
  Previous item
Next item