Auction 12
Feb 26, 2019 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת המכירה 20% . + מע"מ
שימו לב לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
The auction has ended

LOT 14:

פסק דין ייחודי! שלושה ערבים מסוכסכים תושבי פאס: יוסוף וחסן נגד אלמחמדי מביאים בפניו של הרב את מחלוקתם!!. פאס תפ"ד ...

Start price:
$ 1,200
Estimated price:
$1,800 - $2,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

פסק דין ייחודי! שלושה ערבים מסוכסכים תושבי פאס: יוסוף וחסן נגד אלמחמדי מביאים בפניו של הרב את מחלוקתם!!. פאס תפ"ד (1723). בכתב ידו וחתימתו של רבם של כל בני המערב רבי יעקב אבן צור רבינו "יעב"ץ" בעל שו"ת "משפט וצדקה ביעקב".
"מעשה בי"ד". פסק דין שלם בכתב ידו ובחתימתו של רבם של כל בני המערב רבינו יעקב אבן צור הרב "יעב"ץ" זצ"ל.
הייחודית בפסק הדין שלפנינו הם המתדיינים שבאים לדון בפני היעב"ץ; שלושה ערבים מסוכסכים תושבי פאס, יוסוף וחסן נגד אלמחמדי שמביאים בפניו של הרב את מחלוקתם!!. הדייקנות של היעב"ץ כפוסק, הזרימה לבית דינו המפורסם, שאלות מכל רחבי ממלכת מרוקו. בין הפונים לבית הדין נמצאו גם נוכרים שנתנו בו אימון מוחלט שיוציא לאור את משפטם בצדק דוגמת המסמך שלפנינו. היעב"ץ כיבד בני ברית ושאינם בני ברית הבאים לבית דינו כפי שניתן להבחין מארכו וסגנונו של המכתב.
המענין הוא כתיבתו של פסק הדין בלשון הקודש ולא בלועזית/ערבית!!, והערבים המתדיינים לפניו קיבלו את פסק הדין ואע"פ שלא ידעו קרוא וכתוב בלשון הקודש, וכנראה הסתמכו על תרגום מדוייק מפי מתורגמן יהודי שהסתמכו עליו.
הפסק דין שלפנינו מתפרס על פני שנים וחצי עמודים, סה"כ 51 שורות ובסופו חתימה מסולסלת.
כמוהר"ר רבי יעקב אבן צור (היעב"ץ). (תל"ג - תקי"ג). נולד במקנס, היה רב, פוסק, מקובל, דרשן, משורר ופייטן, מחכמי מרוקו במאה ה-18 בילדותו למד תורה מאביו רבי ראובן. כבר בגיל צעיר התבלט בכשרונו בהעתקת כתבי יד נדירים. הפירוש "מנחת יהודה" לרבי יהודה בן עטר נדפס על פי עותק שהכין רבי יעקב בגיל חמש עשרה. חייו האישיים היו קשים. נפטרו לו ששה עשר ילדים בחייו, ונותר רק בנו רפאל עובד, בגיל עשרים מונה לסופר בית הדין של רבי יהודה בן עטר בפאס. לאור נסיונו בתפקיד זה כתב את הספר "עט הסופר". על נוסחאות של שטרות שונים והדינים הקשורים אליהם. בגיל שלושים ואחת נתמנה לדיין בבית הדין לצד רבי יהודה בן עטר ורבי שמואל הצרפתי. בתקופה זו למד רבי יעקב תורה מרבי יהודה בן עטר, רבי וידאל הצרפתי ורבי מנחם סרירו. לאחר פטירתו של רבי יהודה בן עטר ירש אותו רבי יעקב כאב בית הדין. בתפקידו זה הוכר כגדול הפוסקים בקרב רבני מרוקו. באותה תקופה כשהנהיג את קהילת פאס חיבר את הספר "משפט וצדקה ביעקב".
מידות הדף: 27.5X18 ס"מ. סימני דבק נייר ללא זליגה לטקסט. סימני קיפול. כתמי רטיבות. מצב טוב.