Auction 9 Part 2
Feb 4, 2019 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 326:

מקבץ [9] ספרי ילדים נדירים שנכתבו או נדפסו בירושלים על ידי בן יהודה ומקורביו – תרס"ב [1902] ואילך

Sold for: $60
Start price:
$ 50
Estimated price:
$100 -$200
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

הספרים נדפסו בהוצאת שלמה ישראל שיריזלי (שי"ר).
א. אסתר היפה. מאת הרב ד"ר מאיר להמן. ירושלים תרפ"ג. סיפור שקרה בקושטא אחרי גרוש ספרד. נדפס ב'האור' תר"ע. תרגם מיהודית ספרדית, על ידי משה בר ניסים. עוזרו ומזכירו של אליעזר בן יהודה. 78, [2] עמ'. מצב בינוני-טוב. קרעים בכמה דפים עם נגיעה קלה בטקסט. הקדשה בכתב יד לעמנואל ילין.
ב. נפשות אויבות זו לזו. תרס"ז 1907. 80 עמ'. ‫ מחזה בארבע מערכות, מאת פול היאסינט לואזון. [תרגום אליעזר בן-יהודה]. נדיר מאוד, לא נראה במכירות. מצב טוב. בלאי וקרעים בשולי הדפים.
ג. הנוסע במחלקה הראשונה. מאת אנטון צחוב. תרגם א. א. גרויס בפטרבורג. ירושלים, תרס"ז. 13 [2] עמ'. מצב טוב. בלאי וקרעים בשולי הדפים.
ד. למות בירושלים. מאת ישראל זנגויל. תרגום דוד יודילוביץ, מזכיר עדת ראשון לציון, לפנים מנהל בית הספר. ראשון לציון, אתתל"ג. תרס"ב. [1], 30 עמ'. מצב טוב, בלאי וקרעים.
ה. הבחלן. מחזה צחוק בשלוש מערכות. מאת יהושע ברזילי אייזנשטט. תרס"ט. 32 עמ'. מצב טוב.
ו. האצעדה. על פי המי ביי. מאת יהודה גרזובסקי. ירושלים, תרס"ה. 30 עמ'. מצב טוב.
ז. ירושלים חטאת אפרים. מאת חמדה בן יהודה (אשתו של מחיה השפה העברית, אליעזר בן יהודה). ירושלם, "אלף תתל"ז לגלותנו". תרס"ו. בהוצאת עיתון "ההשקפה". זהו אחד הפרסומים הראשונים שנדפסו בארץ שחוברו על ידי אישה! חוברת נדירה ומעניינת. בפתח החוברת תמונת המו"ל שלמה ישראל שיריזלי (שי"ש). מצב בינוני-גרוע.
ח. רחל היפה. סיפור הקשור לאנוסים בספרד. מאת נחום מאיר שיקביץ. ירושלים, תרס"ד. 26 עמ'. חסר השער. חוסרים בדף האחרון. דפים מנותקים.
ט. קרבן השתיקה. מאת יהושע קנטרוביץ. חסר שער. 15 [1] עמ'. בעמוד האחרון 'לוח לשני חדשים' – כסלו, טבת.
מצורפת חוברת (חסרה) מתוך 'ספריה קטנה לילדים', יפו שנות התר"ע.