Auction 9 Part 2
Feb 4, 2019 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 323:

"הספר הרשמי": אלוף נעורים – ספר מעשיות מנוקד לילדים – וילנה, תר"מ [1879] – מהדורה יחידה

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Estimated price:
$150 -$200
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

אלוף נעורים [ספר לימוד לנערים]. וילנה תר"מ. מהדורה יחידה. מאת מנחם מאנוש בנדטסזאהן, סופר ומתרגם עברי.
השער ודפי הספר כולם מנוקדים.
נדיר מאוד.
"אי אפשר היה להתעלם מן החידוש שבו", נכתב בספרות המחקרית על הספר.
בהקדמת המחבר (מנוקדת אף היא) הוא מספר על נחיצותו וחשיבותו של החיבור שלפנינו, ומציין: "ותהי ראשית מלאכתי בדרך הזה, ספרי 'מודע לילדי ישראל' אשר יצא בשנת תרל"ז... הספר נפוץ במספר רב על פני ארצנו, ארץ רוסיה... ילמדו ממנו ילדי ישראל... וה' נתן את חן הספר גם בעיני עדת החמכים אשר לשר השכלת עם, ותכירהו להביאו בתי ספר המלכות אשר לבני ישראל והיה ספר ללמד. ובראותי כי חפץ ה' בידי הצליח, אזרתי כגבר חלצי ואצא לפעלי, לשוב לעבוד עבודתי, ואעז בעזר אלהי ישעי את הספר הזה, קראתי בשם "אלוף נעורים" אשר מוצאו משפת אשכנז ורוסיה...".
בספר 64 סיפורים של גדולי הסופרים הנכריים, מתורגמים כאן לשפת הקודש . פרק שלם מוקדש ל'משליח אפרים לסינג'- מחזאי ומשורר גרמני, שהיה אהוד על תנועת ההשכלה.
בעותק שלפנינו 96 עמ', כשבעמ' האחרון נמצא עיטור חתימת הספר. אולם בקטלוג הספריה הלאומית ציינו כי בעותק שלהם יש 100 עמ'.
מצב טוב מאוד. כולל פתיל-סימניה אדום, מקורי.

catalog
  Previous item
Next item