Auction 9 Part 2 ציונות, שואה, ספרי ילדים, תצלומים, חפצים, שטרות נדירים ובהם השטר היקר והנדיר ביותר
Monday, 4.2.19 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 321:

אמרי שפר, לילדי בני ישראל, מאת המשכיל נפתלי הירץ הומברג, הסכמה מפתיעה מרבי מרדכי בנעט זצ"ל - וינה, תקע"ו – מהדורה ...

Sold for: $30
Start price:
$ 10
Estimated price:
$50 -$100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
04/02/2019 at King David Auctions
tags:

אמרי שפר, לילדי בני ישראל, מאת המשכיל נפתלי הירץ הומברג, הסכמה מפתיעה מרבי מרדכי בנעט זצ"ל - וינה, תקע"ו – מהדורה שניה מתוקנת על ידי המחבר
"כוללים ענייני תורה ומוסר לילדי בני ישראל". עברית וגרמנית באותיות עבריות, עמוד מול עמוד.  
המחבר היה מחשובי תנועת ההשכלה. התמנה לצנזור על הספרים העבריים בגליציה. דמותו שימשה כסמל לדמותה של תנועת ההשכלה כמי שחברה לשלטונות הנוכריים בגזרות כנגד היהודים וכנגד לימוד התורה וקיום המצוות. הרב יעקב עמדין, במאמר שפרסם בקובץ "המאסף‏", מכנה את הומבורג: "ראש משכילי וויען, איש אשר לנבלותו אין קצה".
בפתח הספר הסכמה של רבי מרדכי בנט, ובה הוא מכנה את המחבר: "החכם השלם המפואר", ואת דבריו: "כולם דברי צדיקים"!, אך לא ברור אם ההסכמה ניתנה ברצונו של הרב בנט או בשל קרבתו של הומברג לשלטון. פרשה זו דורשת בירור נוסף.
הספר שלפנינו מבוסס על עיקרי האמונה היהודית של הרמב"ם, על עשרת הדיברות ועל ענייני מוסר, דרך ארץ ונאמנות למדינה האוסטרית.
כרך עב כרס.
מצב כללי טוב. הדפים הראשונים (והכריכה הקדמית) מעט רופפים.