Auction 9 Part 2
Monday, 4.2.19 (Your local time)
Israel
 Yehuda ha-Nasi St 22, Jerusalem
The auction has ended

LOT 290:

שני פריטים חשובים: תצלום "שארית קיבוץ ארלוזורוב ברוסיין אחרי חיסולו" – חתימות חברי הקיבוץ - 1936 – תצלום שארית ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $30 ()
Start price:
$ 30
Estimated price:
$60 -$100
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only
tags:

שני פריטים חשובים: תצלום "שארית קיבוץ ארלוזורוב ברוסיין אחרי חיסולו" – חתימות חברי הקיבוץ - 1936 – תצלום שארית הפליטה בלובלין
א. תצלום קיבוץ ארלוזורוב. בגב התצלום חתומים ששה מתוך עשרת הדמויות הנראות בתצלום. וכן ישנה הקדשה בכתב יד "לזכרון נצח לאסתר לעליתך ארצה, עלי והצליחי". ההקדשה משנת 1936. 
מעט מאוד ידוע על קבוצה ציונית זו, שבמסגרתה עלו באותה שנה מספר קבוצות צעירים לארץ לאחר הכשרה. הקבוצה נקראה על שמו של חיים ארלוזורוב, שנרצח בשנת 1933. 
13x7.5 ס"מ. 
מצב טוב. 
ב. תצלום של שרידי קהילת פישטשאץ, יושבים ליד לוח גדול ובו הכיתוב: "יזכור השם את נשמת הקדושים והטהורים שנפלו על קידוש השם ועל קידוש העם מידי הרשע הפשיסטי בעיר פישטשאץ פלך לובלין, שנת תש"ב". 
8x11 ס"מ.
מצב טוב.

catalog
  Previous item
Next item