Аукцион 5
4.2.19 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

and rare seforim, Slavita and Zitamir seforim, Chassidus seforim, Chabad articles, Litta Gedoilim, stamps, signatures, handwritten letters, newspapers from those era's, children's books, Zionist artifacts, facsimilia of Seforim and Handwritten documents.


Please note that from sale number 5, the commission will be 23% and there will be no credit card fee.


                        Here are some important messages in regards to our sales.

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

Good for completions. "menorat hamaor" slavita. Incomplete copy.

Стартовая цена:
$ 50
Комиссия аукционного дома: 23% Подробнее
НДС: Только на комиссию

ספר "מנורת המאור" מוסר מרבי יצחק אבוהב עם פירוש 'נפש יהודה' מרבי משה מפרנקפורט ועם תרגום עברי טייטש.

סלאוויטא. לא ידוע שנה.

עותק חסר מתחיל בדף ט' הקדמה לנר ראשון ומסתיים בדף קצ"ב נר ג' פרק ה'. 

ללא כריכה, נייר משובח, שוליים רחבים, נזקי עש מרובים בעיקר בשוליים הפנימיים כולל פגיעות בטקסט, כתמים, קרעים ללא חסר, הספר מפורק לכמה חלקים זקוק לתפירה, באופן כללי מצב בינוני – טוב.

לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, "נודעת קדושה מיוחדת", ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. כמו"כ הקפידו להדפיס אך ורק ספרי קודש ולא ספרי חול ומכ"ש שלא להדפיס ספרי השכלה וכדומה. גם העובדים היו שומרי תורה ומצוות ויראי ד'.

גדולי הצדיקים והאדמורי"ם וחסידים ואנשי מעשי עיינו ולמדו רק בספרים מדפוס זה ושמרו עליהם כבבת עינם מחמת חשיבותם הרבה. כן חסידים ונגידים שרצו להעניק ספרים לרבותיהם, היו קונים עבורם מספרי סלאוויטא כסידורים, חומשים, תיקון ליל שבועות, סליחות, תהלים, וספרי השו"ע והש"ס וחלקם אף בהוצאה מיוחדת עם נייר "ריגל" ושוליים גדולים ונאים בכריכות מפוארות בהזמנה מיוחדת.

מפורסם, שהחזקת ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה.

ספר מנורת המאור הוא ספר מוסר אשר חיבר רבי יצחק אבוהב. הספר מכיל לקט מאמרי אגדה מהתלמודים והמדרשים העוסקים בענייני מוסר ודרך ארץ, הכולל דברים שמקורם בספרות הגאונים, הראשונים ועוד. הספר כולל שלוש הקדמות ומחולק לשבעה חלקים כמנין נרות המנורה, ובעקבות כך קרא המחבר לכל חלק 'נר'. ספר מנורת המאור נתקבל באהדה על ידי קהילות ישראל. בפרט, יהודי תימן נוהגים ללמוד בקביעות בכל שבת ובחגים, פרק במנורת המאור, אחרי תפילת מוסף.