Auction 5
Feb 4, 2019 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

and rare seforim, Slavita and Zitamir seforim, Chassidus seforim, Chabad articles, Litta Gedoilim, stamps, signatures, handwritten letters, newspapers from those era's, children's books, Zionist artifacts, facsimilia of Seforim and Handwritten documents.


Please note that from sale number 5, the commission will be 23% and there will be no credit card fee.


                        Here are some important messages in regards to our sales.

The auction has ended

LOT 17:

Hasidut. "first edition". "Eyn hatchelet" article- "daltot saar hahir" article. By the admor rabbi gershon ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: On commission only

Hasidut. "first edition". "Eyn hatchelet" article- "daltot saar hahir" article. By the admor rabbi gershon chanoch of izbitza. Warsha 1892.
 ספר "מאמר עין התכלת" בוא יודיע לעם קודש כי כבר נגמר מלאכת התכלת וכבר כמה אלפים מישראל כבר עשו על כנפי בגדיהם גדילי תכלת ולבן ונלווה אליו "מאמר דלתות העיר" הלכות עירובין, מהאדמו"ר הרה"ק רבי גרשון חנוך ליינר מאיזביצא.

"מהדורה ראשונה". ווארשא, תרנ"ב[1891], בדפוס יחיאל מאיר האלטער, קנ"ה, מ"א ד'; שער נפרד למאמר דלתות העיר. 

כולל הקדמה ארוכה מהמחבר

והקדמת בנו המביא לבית הדפוס שבה הוא מסביר שגם אם כשאביו היה חי עוד היה מי שניסה לערער אבל כעת שאביו כבר הסתלק בטח שאין משיבים על דברי הארי המת ומי שבכל זאת חושב שיש לו השגות שישלח אליו מכתב והוא יענה לו

"כי הגם שאבי מורי מאוה"ג נסתלק מאתנו ועלה מעלה רוח קדושת תורתו מופיע בבית מדרשו ונתן מהודו עלינו"

כריכה ישנה, מעט נקבי עש בתחילת וסוף הספר, נייר יבש ומעט שביר, באופן כללי מצב טוב מאוד.

רבי גרשון חנוך העניך מראדזין. (תקצ"ט - תרנ"א; 1839–1890), היה האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות איז'ביצה ראדזין, מחבר פורה ומחדש מצוות פתיל תכלת. הוכתר לאדמו"ר עם פטירת אביו, רבי יעקב ליינר, בט"ו באב תרל"ח. ידוע גם בשם "אורחות חיים", על שם ספרו. בשנת ה'תרמ"ג ביקר באיטליה במוזיאון ימי, ונחשף לתעשיית הצבע מדיונונים. רכש מפרופסור איטלקי את הידע הנדרש על מנת להפיק צבע כחלחל מדיונון. פעילותו בנושא זה יצרה פולמוס שהיה בעיקר סביב חיבוריו בנושא, ספרו "שפוני טמוני חול" והחוברות הנלוות ובעיקר "עין התכלת". בחיבורים אלה התווכח עם התגובות בעניין חידוש התכלת. בהקדמה לספרו כתב כי לכל יהודי הזכות לחדש בדברי תורה, ואין להגביל את חידוש התורה ליחידי סגולה בלבד. בעיסוקיו בתחומים אלה השתמש גם בידיעות מדעיות.
החל משלהי המאה ה-19 נעשו ניסיונות לחידוש מצוות התכלת והועלו כמה אפשרויות לזיהוי החילזון על פי תיאורים שונים המצויים בדברי חז"ל והראשונים ובחינתם בין השאר בעזרת כלים מדעיים. יש שראו בחידוש התכלת אחד מסימני הגאולה. השיטות הראשונה היא של רבי גרשון חנוך הניך ליינר, האדמו"ר מראדזין, שזיהה את החילזון ממנו הופק התכלת עם דיונון הרוקחים מאז החל האדמו"ר מראדזין לעסוק בשאלת חידוש התכלת מתקיים פולמוס רחב בקרב העולם הרבני הדן בהתאמת הזיהוי של החילזון לדברי חז"ל וכן בעצם היכולת לחדש מצווה שבטלה. כיום, קיימות קבוצות הולכות וגדלות של שומרי מצוות המטילים פתיל תכלת בציציותיהם לפי כל מיני שיטות.catalog
  Previous item
Next item