Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 43:

חסידות מהדורות ראשונות ויחידות "כנפי נשרים". פי' על התורה הכולל 12 פירושים. מנכד רבי נתן אחי ה'נועם אלימלך ...

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

חסידות מהדורות ראשונות ויחידות "כנפי נשרים". פי' על התורה הכולל 12 פירושים. מנכד רבי נתן אחי ה'נועם אלימלך מליז'ענסק והרבי ר' זושא מהאניפולי. ווארשא תרמ"א. כרוך עם "מבוא המדרש". ליקוט מדברי המדרש לרבי שלמה ווילף מדרוהביטש. לבוב תרל"ח. "מהדורה יחידה".
1. ספר "כנפי נשרים". על התורה. הספר כולל 12 פירושים על התורה מאת רבי אברהם ליכטשטיין אב"ד פראשניץ נין ונכד להרה"ק רבי נתן אחי הצדיקים הק' רבי ר' זושא מהאניפולי וה'נועם אלימלך' זי"ע. "מהדורה ראשונה שנדפס כספר נפרד ובשם זה"
ווארשא, (תרמ"א(1881). בדפוס ר' ישראל אלפין. בהוצאת ר' נפתלי הירץ הערצאג מניעשוויז ורח"נ זילבעבערג. לכל חומש שער נפרד. 64, 77, 61, 19, 57, 78 ע'. [מהדורה ראשונה יצא לאור בשנת תקפ"ט תחת השם "מקראי קודש" על התורה].

דפים דקים ושברירים. דפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב.

רבי אברהם ב"ר אלעזר ליפמאן ליכטשטיין נולד כנראה סביבות שנת ת"ק (בשנת תקס"ו כותב בספרו 'אשל מגדנות' שזה ארבעים שנה שיושב על כס הוראה מזה אני משער שהיה בערך בשנות עשרים כשהגיע להוראה בשנת תקכ"ו). בספרים שחיבר והדפיס אינו מזכיר כלום בדפי השער ובהקדמות מזקינו ר' נתן אחיהם של ההר"א והרר"ז, הוא מזכיר רק את זקנו ר' קלמן מביאלאסטאק, שם אביו 'אלעזר ליפמאן' מתאים לשמו של אביו של הרבי ר' אלימלך. הספרים 'כנפי נשרים' והגדש"פ ע"פ 'אשל ברמה' נדפסו שנית לאחר פטירתו ורק שם נכתב שהוא היה נכד לר' נתן הנ"ל. מלבד ספריו הנדפסים מצאנו שבא זכרו כשר המסכים בשנת תקפ"ג על המדרש תנחומא ע"פ עץ יוסף וענף יוסף (שם משפחתו נדפס שמה 'ליכטנשטיין' ואלי זה טעות המדפיס) עם התואר 'בעמח"ס עמודי שמים וגאולת עולם' ולא נזכר מקום מושבו שם, אבל בספריו הנדפסים בדפי השער יש לו כמה שמות עיירות ששימש כאב"ד, מ"מ או מ"ץ; זאלין, פראשניץ, זילקאווקא, זאבלודאווי, לידא, וואלקאוויסק. ספריו; אבק סופרים, אגרת הצופה - מעשה אלפס, אשל ברמה על הגדש"פ, אשל מגדנות, הין צדק ותיקון המדות, עמודי שמים ע"ס המדע להרמב"ם, כנפי נשרים.
אצל טובי החוקרים לא ברור היטב יחוסו אל רבי נתן אחי הצדיקים הקדושים, תן לחכם ויחכם !

2. ספר "מבוא המדרש". ליקוטים מדברי המדרשים לתורה וחמש מגילות - פסקים, מאמרים, מעשיות ומשלים הנמצאים במדרש רבה לרבי שלמה בן הצדיק רבי ישעיה יוסף ווילף מדרוהביטש זצ"ל. עם ליקוטים יקרים מאביו ר' ישעי'ה בשם "שפתי נועם".
"מהדורה יחידה". לבוב, תרל"ח(1877). בדפוס ר' יעקב עהרענפרייז. במקור 9, 54, 1. דף. עם 2 שערים. הסכמת רבה של דרוהביטש רבי אליהו הערשאווסקי. בעותק שלפנינו חסר שער 1, וחסר דף אחרון של תיקון טעות ורשימת ספרים ארוכה של בעל המדפיס למכירה או להחלפה.
דפים דקים ושברירים. השער ומס' דפים ראשונים מנותקים. באופן כללי הספר במצב טוב מאד.

הרב המלקט חיבר ג"כ את הספר המפורסם "מעשי הגדולים" ליקוט כל המעשיות מכל תלמוד בבלי וירושלמי ועוד.

כריכה מנותקת ברובה.


catalog
  Previous item
Next item