Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 22:

שער מעטפת נדיר מאוד. "קובץ מכתבים מקוריים" מהבעש"ט הק' ותלמידיו. ווינה תרפ"ג. "הגניזה החרסונית". "ספר זיוף?". "ספר ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $70
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

שער מעטפת נדיר מאוד. "קובץ מכתבים מקוריים" מהבעש"ט הק' ותלמידיו. ווינה תרפ"ג. "הגניזה החרסונית". "ספר זיוף?". "ספר פולמוס".

ספר "קובץ מכתבים מקוריים". מהבעש"ט הק' ותלמידיו זצ"ל. נדפס ע"י ר' חיים בלאך. מכתבים שנמצאו בגניזה בקרקוב: שבעה עשר מכתבים מהבעל שם טוב, עשרים ותשעה מכתבים מתלמידי הבעל שם טוב. מכתבים של הבעש"ט ותלמידיו שכבר פורסמו. מאמרים, דברי תורה ומעשיות של הבעש"ט. מצורף: המשא ומתן בין לשכת הקיסר בווינה עם נשיאות המדינה בלבוב בעניין הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין שברח מרוסיה לאוסטריה. מכתב מקורי מהמהר"ל מפראג על דבר יצירת הגולם. תמונות של מקום הבעש"ט, איורים של חתימתו וחתימות תלמידיו ועוד. השמטות בסוף הספר ובו מתפלמס עם הרב שפירא מסאסוב, כמו"כ עוד דברים מעניניים בספר, רשימה של ספרי חסידות שיצאו לאור עד עתה. ורשימת ספרים שבהוצאתו "מנורה" הניתנים למכירה – אף ע"י מחברים נוצרים. ווינה, תרפ"ג(1923). הוצאת "מנורה". קיא, [1] עמ’,

כריכה רכה –(כריכה קדמית בצבע חום – אדמדם). 2 שערים שמתוכם 1 הוא שער מעטפת נדיר מאוד.

לדעת רבים וטובים ספר זה הנו מעשה זיוף מתוחכם של המו"ל.

הקונטרס בכריכה רכה מקורית. הכריכה הקדמית מנותקת ברובה. מצב מצוין. נכרך בכריכה קשה ישנה ומשובחת.

ר' משה חיים אפרים בלאך: (תרמ"א-תשל"ג), חוקר חסידות וקבלה וסופר שכתב בעברית, באנגלית, ביידיש ובגרמנית. סופר מוכשר ופולמוסן, שהיגר מווינה לארצות הברית לפני השואה. נולד בגליציה. הוסמך לרבנות והיגר לווינה בשנת 1915. במלחמת העולם הראשונה שימש רב צבאי בצבא האוסטרו-הונגרי, ולאחריה שב לווינה והחל לפרסם ספרים פרי עטו, בדגש על תרגום, עיבוד וההדרה של מעשיות יהודיות. בין השאר חיבר מחדש בגרמנית את עלילת הגולם מפראג, וכך גם את עלילות ר' הרשל'ה אוסטרופולר. באותה רוח כינס חיים בלוך עבור הקורא הגרמני גם אוסף פולקלורי של הומור יהודי מזרח-אירופאי. עם פלישת הנאצים היגר בלוך לארצות הברית, ובה נשאר עד לפטירתו. הוא הותיר אחריו ארכיון עשיר בהתכתבויות עם חוקרים בולטים, בעיקר מקרבה של היהדות דוברת הגרמנית. פירסם "קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו", ולצידו פרסם בלוך שורה של קונטרסי פולמוס פנים-אורתודוקסיים. בין אלה יש לציין במיוחד את הקונטרסים כנגד הציונות שכונסו בתוך חיבור עב כרס בשם "דובב שפתי ישנים". "ודע מה שתשיב" הוא חיבור אחר המתעד את תשובותיו (בשנת 1934) לשאלות הותיקן בנושאים יהודיים.
יש הטוענים, כי לפחות שלושה מחיבוריו הנודעים ביותר של בלוך הם למעשה זיוף: סיפורו של הגולם מפראג, קובץ מכתבי הבעש"ט ו"דובב שפתי ישנים". כנגד החיבור האחרון כתב הרב שמואל הכהן וינגרטן ספר בשם "מכתבים מזויפים נגד הציונות", ירושלים תשמ"א. טענות דומות נשמעו גם על חלק מכתביו האחרים.
הרבי מלובביץ' שלח לו מכתב שבו קבע כי מכתבי הרוגאצ'ובר בספר "דובב שפתי ישנים" מזויפים ולא ייתכן כי יצאו מתחת ידו. במכתבים אלה המיוחסים בידי בלוך לרוגאצ'ובר (מכתבים צג-צו), הוא תוקף בחריפות את רבני המזרחי.


catalog
  Previous item
Next item