Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 37:

"מהדורה ראשונה" "נדיר מאוד". "פוקד עקרים" עם איגרת הקודש בשבח ארץ ישראל וירושלים, מהרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין. ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $90
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

"מהדורה ראשונה" "נדיר מאוד". "פוקד עקרים" עם איגרת הקודש בשבח ארץ ישראל וירושלים, מהרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין. פיטרקוב. תרפ"ב[1922].
ספר "פוקד עקרים" אשר נשאר לנו ברכה מעצם כי"ק של הרה"ק רבי צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין. ונלוה לזה אגרת הקודש שכתב לעיר מאנצ'סטר "בשבח" ישוב ארץ ישראל וירושלים. הועתק והובא לבית הדפוס ע"י שלמה גבריאל רוזנטל מווארשא. "מהדורה ראשונה". פיעטרקוב, תרפ"ב[1922], בדפוס בנימין ליבעסקינד, ל"ב ד';

נייר יבש אבל טוב, כתמי מים, באופן כללי מצב מצוין.

כרוך איתו ספר "תפארת צבי" ביאורים על אגדות מסכת ברכות ודרושים. מהרה"ג רבי עזריאל זעליג קרלינשטיין ובתוספת חידושי בנו רבי דוב צבי קרלינשטיין. מהדורה שניה, פאלטאווא, תרס"ט[1909], בדפוס א. ע. ראבינוויץ, 3, ס"ד ד'; במהדורה זו לא נדפס יותר.

הסכמות: רבי חיים מבריסק, ועוד. בין הדברים מציין שהיה אצל ה'אמרי אמת' וקיבל מעות קדימה ממנו, מרבי משה בצלאל אלתר, רבי יעקב מאיר בידרמן, האדמו"ר רבי יצחק זעליג מקוצק-סוקולוב ועוד אדמורי"ם.

נייר יבש אבל טוב, בדף אחרון חסר שליש תחתון, כתמי מים, באופן כללי מצב מצוין.

רבי צדוק הכהן מלובלין. נולד לאביו רבי יעקב אב"ד קרייזבורג, בגיל 6 התייתם מאבי, בגיל שמונה סיים את הש"ס ובגיל בר מצוה התפרסם כהעילוי מקריניק. בגיל 15 נשא אשה בת גביר גדול מעיירה ולדבקה שם המשיך ביתר שאת בלימודיו עד שאנשים בליעל שעינם צרה בחותנו הגביר שזכה לחתן כמוהו, הוציאו שם רע על אשתו, הוא ברגע ששמע על כך ביקש לגרשה והיא סירבה בעמדה על דעתה שצדיקת היא, אבל הוא לא שמע אליה, בהיותו כהן חשש לגור עמה וברח ונסע ברחבי ארץ לקבל היתר מאה רבנים, כדי שיוכל להינשא בשנית, בפגשו את הרבנים נדהמו ונפעמו מגודל גאונותו וקדושתו ולא יכלו עליו ויש הרבה סיפורים בנושא, בעת נדודיו נפגש גם גדולי החסידות ובראשם עם הרה"ק רבי שלום מבעלז, שקירבו ביותר, ובבואו לאיז'ביצא פגש ברבי מרדכי יוסף הרבי מאיז'ביצא תלמידם של הרבי ר' בונים והרבי מקאצק, ושם מצא את אהבה נפשו ונקשר בו והפך ממתנגד לחסיד, שם גם מצא רע כלבבו את הגה"ק רבי ליבלי איגר נכדו של הגרע"א, ויחדיו עסקו בחסידות, לאחר הסתלקות האיזביצר קיבל את מרותו של רבי ליבלי למרות היותו תלמיד חבר, ולאחר הסתלקות רבי ליבלי בשנת תרמ"ח קיבלו החסידים לרבי ואדמו"ר בלובלין עד הסתלקותו בשנת תר"ס בחודש אלול והוא בגיל 77. בנים לא השאיר אחריו למרות שנשא עוד שני נשים ותלה זאת כעונש על שציער ולא האמין לאשתו הראשונה, שלבסוף נתגלה שסתם אנשי בליעל דברו עליה סרה. יבולו הרוחני עשיר מאד כידוע הוא חיבר עשרות ספרים: תפארת צבי שו"ת, פרי צדיק עה"ת, קדושת שבת, צדקת הצדיק, רסיסי לילה, דובר צדק, מחשבות חרוץ, דברי סופרים, פוקד עקרים, משיב צדק בדין שמיני בסוכה. ספריו בחסידות הנם מספרי היסוד והמחשבה בדורות האחרונים. הוכר כגאון מובהק ועילוי נורא אדיר המחשבה וקדוש עליון מפארי פשיסחא


catalog
  Previous item
Next item