Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 12:

"אגרות שומרי אמונים". ירושלים תש"ב. 2. "אסיפת המכתבים". דעש תש"ג. "מהדורות ראשונות". להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1. ספר "אגרות שומרי אמונים". אגרות והדרכה בעבודת השי"ת להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה"!. נדפס ע"י תלמידיו חבורת "שומרי אמונים". ירושלים, תש"ב(1942). 8°. ‬ דפוס בית היתומים דיסקין. במקור [3] ב-עז, [1] דף. בעותק שלפנינו חסרים דפים עה, עו, עז, 1 דף.
בהקדמת התלמידים נכתב שהחברים בחו"ל חושבים להדפיס האגרות הנ"ל – [ראה פריט הבא – אסיפת מכתבים, דעש תש"ג], אך היות ובמצב הקשה כעת שנות תש"ב/ג לא ידוע אם אכן הצליחו להדפיסו, ואף אם הצליחו א"א לדעת מתי יגיעו לארץ ישראל, לכן הם מדפיסים זאת.

ללא כריכה. נייר דק. מצב טוב.

2. ספר "אסיפת המכתבים". אגרות והדרכה בעבודת השי"ת להרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. "מהדורה ראשונה"!. [ראה פריט הקודם]. נדפס ע"י תלמידו ר' חיים שרגא פריעדמאנן, דפוס "אריענט" דעש, תש"ג(1943). דפים א-לב נדפסו בקליינווארדיין. [3] נח, [1] דף. כולל נב אגרות. אגרות א-נ הן האגרות שבספרו "אגרות שומרי אמונים", ירושלים תש"ב. כאן נדפסו בשינויים, בהשמטות ובהוספות מאת המו"ל. אגרת נא זהה לאגרת נב בהוצאת תש"ב. ‬

כריכה רכה. שער כפול. כריכה אחורית חסרה בחלקה. מצב טוב.

חתימת בעלות: זלמן ינקלביץ. קניתי... לונדון תש"ח.

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצ"ל. תרנ"ד – תש"ז, בצעירותו למד בישיבות במונקאטש ווייצען, ושהה בחצרות אדמו"רים, בהם הרב צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב, הרב יהוסף רוטנברג מקאסאני, הרב יהושע העשיל פריד מקאפיש והרב ישכר דב רוקח מבעלז. תקופה קצרה שהה גם אצל הרב ישראל הגר מויז'ניץ, ועל תקופה זו כתב: "דעו בני חביביי כי אני נתגדלתי בלי גידול של אב ואם, ובלי גידול של אב ומורה דרך בנערותי, וגם אחר כך לא מצאתי את שאהבה נפשי ללמדני דרך השם כאות נפשי, ואם הייתי מוצא חברייא של עובדי השם בימי בחרותי הייתי נוסע אליהם אפילו אלף פרסאות ויותר, ומחמת שלא מצאתי הייתי מוכרח לעסוק זה בעצמי, הגם לי לעצמי לא נצמח מזה טובה לעבודת השם עד עתה". ייסד את חברת "שומרי אמונים". וחבורתו הקדושה בירושלים ממשיכה עד ימינו את דרכו, בחסידויות "תולדות אהרן", "שומרי אמונים" ו"תולדות אברהם יצחק". ספריו הרבים "טהרת הקודש", "שולחן הטהור", "שומר אמונים", "מבקש אמונה" ועוד. יצאו במהדורות רבות. עבד את ה' במסירות נפש כל חייו בתעניות וביסורים. רבים הם סיפורי מופת אודותיו.


catalog
  Previous item
Next item