Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 5:

"עצי חיים". חסידות ודרוש עה"ת. מרבי חיים צבי טייטלבוים מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". סיגעט תרפ"ז. חתימת בעלות ? - ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $80
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

"עצי חיים". חסידות ודרוש עה"ת. מרבי חיים צבי טייטלבוים מסיגעט זצ"ל. "מהדורה ראשונה". סיגעט תרפ"ז. חתימת בעלות ? - המקובל הרב יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל - ??
ספר "עצי חיים". חסידות ודרוש על התורה מרבי חיים צבי טיילבוים אב"ד סיגעט. "מהדורה ראשונה". סיגעט, תרפ"ז(1927). 2 חלקים בכרך אחד. שער לכל חלק. [2], קכז. [1], נ דף. י"ל ע"י חתניו ובניו. בדפוס קויפמן ורוזנטל. בהקדמת הספר נכתב בקיצור על רוב תורתו וצדקותו במיעוט שניו.
חותמת בעלות; ישראל ווייס בית אוצר ספרים מ, סיגעט. במס' דפים מהספר.
בשער הספר מופיע רישום בעלות שנחתך במקצת בשוליים בעיפרון שלכאורה היא של המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל. שכנראה מצא הספר זרוק בבזיון וכתב בזה"ל; ב"ה יען שראיתי ש.. [דברי] חכז"ל הם בע..[ו"ה] בחרפה גדולה.. ותחת אור הם.. ע"כ לקחתי לי.. הספר ואם בא.. בשמחה גדולה, הק' יודא זאב לע... יום א' לס' בא בשנת תש"ה.

כריכה לא מקורית. נייר יבש. מצב מצוין.

הרה"ק רבי חיים צבי מסיגעט זצ"ל. אחיו הבכור התאום של רבי יואל מסאטמר. נולד לאביו רבי חנניה יו"ט ליפא בעל ה'קדושת יו"ט' מסיגעט. חתן רבי שלום אליעזר מראצפערט הי"ד. היה עילוי עצום ובעל מח חריף. לאחר פטירת אביו בתרס"ד כיהן ברבנות סיגעט ואלפי חסידים הסתופפו בצילו. גם בקבלת חסידיו בקריאת הקוויטלאך היה עוסק בתורה. חיבר 'עצי חיים' על מקוואות, גיטין, שו"ת ועוד. נפטר בפתאומיות בקליינווארדיין בהיותו בן מ"ז שנה. והשאיר אחריו 14 צאצאים קטנים.

הרב הצדיק המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ"ל. (תרפ"ב - תש"ע). נולד בכפר ליד העיר סאטמר שבטרנסילווניה לר' יחיאל צבי ליבוביץ, שהיה מלמד. בצעירותו למד אצל הרב מרדכי עזריאל ויינברגר, אב"ד מרגרעטען, ואצל הג"ר יהודה רוזנר אב"ד סקלהיד והרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. בשואה איבד את כל משפחתו, והוא עצמו שהה במחנות עבודה. לאחר המלחמה עלה בגפו לישראל, נשלח על ידי הבריטים לקפריסין ולאחר מכן התיישב בתל אביב. התקרב לרבי יהודה צבי ברנדויין וצורף לחבורת המקובלים שעמה נמנו הרב משה יאיר וינשטוק ואחיו הרב יוסף וינשטוק. בניגוד להם, הרב ליבוביץ נותר באלמוניותו ורק מעטים עמדו על גדלותו בתורת הנגלה והנסתר. שמר על קשר הדוק עם הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זי"ע. כמו"כ התכתב עם האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז, שאף הכליל בספריו דברים משמו. היה מקורב גם לאדמו"רי רוז'ין שהתגוררו בת אביב - סדיגורא, בוהוש, הוסיאטין וואסלוי. בתחילת שנות התשעים, עבר לגור בבני ברק. הרב וואזנר זצ"ל, ועוד מגדולי ישראל נהגו לבקרו ולשוחח עמו בענייני הלכה וקבלה. נקבר בבית החיים - פוניבז' בבני ברק. בשנים האחרונות הוקמו בקריית הרצוג בבני ברק, שטיבלעך ובית מדרש לזכרו בשם "זיו יהודה".


catalog
  Previous item
Next item