Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 4:

"צמח צדיק" סט שלם. לרבי מנחם מענדיל מוויז'ניץ זי"ע. "מהדורה ראשונה". טשערנאוויץ תרמ"ה – שנת הסתלקותו.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $220
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר "צמח צדיק". ד"ת וחסידות מהרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויז'ניץ זצ"ל. "סט שלם" "מהדורה ראשונה". טשערנאוויץ, תרמ"ה(1885). בדפוס ר' צבי הירש וואהל. ג' חלקים כרוכים יחדיו. שער מיוחד לכל חלק. חלק א'; הקדמת בנו הרה"ק רבי ברוך מוויז'ניצא בעל ה'אמרי ברוך' זצ"ל בענין אופני אמירת ד"ת ע"י אביו הק' וכתיבתם ע"י החסידים והדפיס רק מה שאביו הק' עבר עליהם בעצמו בלבד, בראשית, שמות, 83 דף. חלק ב'; ויקרא, במדבר, דברים, 59 דף. [בסופו ד"ת שאמר בשבת תשובה 3 שבועות לפני פטירתו על אריכות ימים בחיים הנצחיים]. חלק ג; מועדים וליקוטים, 39 דף. הספר יצא לאור בשנת הסתלקותו – תרמ"ה.
רישום בעלות; יוסף פאסטירנאק.

כריכה משובחת. לא מקורית. 3 שערים, לכל חלק שער. נייר יבש. מצב מצוין. שמור היטב.

הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מויז'ניץ זצ"ל. נולד בעיירה קוסוב בשנת תק"צ כבן זקונים להרה"ק רבי חיים מקוסוב הידוע כה"תורת חיים", את שמו קיבל על שם סביו רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב בעל 'אהבת שלום'. חתנו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, ולאחר פטירת אביו בשנת תרי"ד עבר לכהן כאדמו"ר בעיירה ויז'ניץ שע"ש נתפרסם ושמה של חסידות ויז'ניץ. רבבות חסידים נסעו אליו והשפעתו היתה גדולה בכל גלילות מושבו. נודע כגאון מופלג בתורה, גדולי דורו העריצו מאוד את גדלותו בתורה והעבירו אליו שאלות סבוכות בענייני הלכה, לצד זה היה פזרן גדול בצדקה ובעניין זה נקשרו בשמו אגדות של ממש, את כל רווחיו מעסקים שהשקיע בהם אצל חסידיו הוקדשו כולם לצדקה, עם זאת בחייו האישיים היה סגפן גדול. לאחר מחלה נפטר רבי מנחם מנדל בראשית שנת תרמ"ה ונטמן בבית הקברות בעיירתו ויז'ניץ. ממנו השתלשלה שולשלת ויז'ניץ לכל ענפיה עד לדורנו.


catalog
  Previous item
Next item