Аукцион 6
19.12.18 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 Mazor St 6, Jerusalem
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

Five Documents - Land of Israel - Before the establishment of the State

Стартовая цена:
$ 120
Комиссия аукционного дома: 22% Подробнее
НДС: Только на комиссию
теги:


א. מכתב מאת מזכיר מפא"י. אל אברהם חפץ. תל אביב, 1944. "...ד. בן גוריון, שנסע לפני כשבועיים לארצות הבלקן, שהה כשבוע ימים בבולגריה, ובימים אלה הוא חוזר לארץ...".

ב. מכתב מאת מזכיר קק"ל. אל הגאון רבי אברהם אמינוף רבה של שכונת הבוכרים. ירושלים, תרפ"ט. במכתב הודעה ובקשה לעורר את הקהל להתנדבות רחבה לטובת גאולת הארץ.

ג. מכתב מאת מזכיר הראי"ה קוק, על בלנק רשמי של הראי"ה קוק. ירושלים, תר"פ. המלצה עבור ר' מיכאל משה רפפרוט שסבל מהפרעות. עם חותמתו הרשמית של רבי "אברהם יצחק הכהן קוק עובד עבודת הקודש על אדמת הקודש ורב ואב"ד פעה"ק ירושלם תובב"א".

ד. מכתב מודפס מאת הראשון לציון רבי יעקב מאיר. ירושלים, תר"צ. "גבאי נכבד" המלצה עבור בית החולים משגב לדך, עם הבטחת ברכה מיוחדת ביום הכיפורים לכל התורמים.

ה. כרזה "הקהל מתבקש להתפלל לשלומו של מאיר בן יעקב דיזינגוף ראש עירית תל אביב ומיסדה" מאת הרבנות הראשית לישראל. דפוס ארץ ישראל, ירושלים. 1936.

גדלים ומצבים שונים. טוב-בינוני.