Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 45:

"ערבי נחל". ב"ח. חסידות. מרבי דוד שלמה אייבשיץ. עותק נאה. חתימות בעלות מרובות.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $110
Start price:
$ 60
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר " ערבי נחל", חסידות. מרבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורקה. ל עמבערג, תרי"ח(1858). בדפוס אברהם יוסף ב"ר אברהם מדפיס סג"ל. 179, 159 ד'; ב' חלקים, לכל חלק שער נפרד. חתימת בעלות מרובות: כריכה עור מקורית יפה, עיטורים בצבע זהב. נייר לבן יפה וטוב, מצב מצוין.
הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע היה מגדולי הרבנים והצדיקים בדורו. כיהן ברבנות בקהילות שונות בגאליציה, לאחמ"כ עבר לבסרביה וכיהן כרבה של סורקה, פתח בה ישיבה והרביץ תורה לתלמידים, ועל שמה התפרסם. הסתופף בצל חבורת תלמידי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ואצל רבי זאב וולף מטשרנאסטאה. רבו המובהק הוא רבי משולם פייבוש הלר מז'אבריז, בעל ס' "יושר דברי אמת". לבד מרבותיו אף בא בדברים עם גדולי החסידות רבי יעקב שמשון משיפיטובקה, רבי ברוך ממז'יבוז', רבי לוי יצחק מברדיטשב, רבי אברהם יהושע השל מאפטא, רבי אריה ליב מוולטשיסק ורבי חיים מצ'רנוביץ, שהעריכוהו והסכימו על ספריו. עלה לארץ ישראל בשנת תקס"ח והתיישב בעיר צפת והשיל מעליו את אדרת הרבנות והשררה, נפטר בשנת תקע"ד, חיבר ספרים בהלכה, דרוש וחסידות שזכו לפרסום. בהם 'לבושי שרד' על השו"ע -הספר נתקבל בקרב גדולי ההוראה, עד שהיו רבים שנמנעו להסמיך להוראה תלמידים שלא היו בקיאים גם בספר 'לבושי שרד'. וספרנו 'ערבי נחל' עה"ת, הספר מושתת על יסודות החסידות שחידש הבעש"ט הק' זי"ע שדבריו ודברי תלמידיו מצוטטים בספר רבות. הספר בנוי בדרושים ארוכים על סדר פרשיות התורה. מבנה הדרושים כמעט אחיד. בפתיחה מוצגים קושיות בהבנת המקראות, לאחריהם באים הקדמות המיוסדות על יסודי פנימיות התורה מתורת החסידות שלובים באמרי חז"ל ומדרשים, בהמשך מובאים דברי מוסר רשפי אש המעוררים כל לב, ולאחר הצעת ההקדמות והלקחים, מיושבים על פי הם כל הקושיות שהובאו בפתיחה.                                                                                                

catalog
  Previous item
Next item